Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi melioracyjne

Czy działalność statutowa Związku Spółek Wodnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2004 r. znak SW 7218/103/04 uzupełnione pismem z dnia 27.08.2004 r. znak SW 7218/137/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. ...

Czy trwały zarząd i opłaty melioracyjne są opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak, to jakie stawki i zwolnienia należy stosować oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie Starostwa Powiatowego z dnia 15 listopada 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: na podsta ...

Czy usługi melioracyjne w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych, kanałów przeciwpowodziowych sklasyfikowane wg PKWiU 45.24.12-00.00 mogą być opodatkowane 7 % stawką podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika z dnia 29.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że wykonuje m.in. usługi melior ...

Jaka jest stawka podatku dla usług związanych z konserwacją rowów melioracyjnych, kanałów i wałów przeciwpowodziowych?

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 29.09.2004r. (data wpływu 29.09.2004) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług , usług melioracyjnych z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych kanałów i wałów przeciwpowodziowych uprzejmie informuję . Z ww. pisma wynika , że świad ...

Podatnik na zlecenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej wykonuje działania polegające na: konserwacji rowów melioracyjnych, domeliorowaniu, odmulaniu studzienek drenarskich, wykonywaniu przepustów na rowach melioracyjnych jako przejazdy dla rolników - zakwalifikowane przez GUS do PKWiU 45.24.12-00.00 oraz prace drenażowe (drenowanie, naprawa drenażu dla prawidłowej gospodarki rolnej) zakwalifikowane do grupowania PKWiU 45.11.21-00.20. Zdaniem Podatnika usługi te powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1, art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.03.2005r. wniosku w spr ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na koszeniu trawy na skarpach i dnie rowów, roboty zwiazane z czyszczeniem i pogłębianiem cieków wodnych oraz z budową obiektów wodnych sklasyfikowanych symbolem PKWiU 01.41.12-00.00 ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 19.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.09.2005 r.) uzupełnionego w dniu 15.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Czy usługi świadczone przez Wnioskodawce podlegają opodatkowaniu stawką 5,5% czy stawką 8,5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy w powyższej sytuacji Wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT od usług wykonywanych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

stawki podatku VAT dla robót konserwacyjnych na ciekach, rzekach i wałach;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku od usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 45 ms