Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przygotowanie

Przedszkole zapytuje czy jego działalność nadal jest czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Pytającego prowadzona przez niego działalność zaklasyfikowana jest do grupowania PKWiU ex 80 „Usługi w zakresie edukacji” i podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny: Przedszkole Publiczne jako jednostka budżetowa prowadzi usługi w zakresie edukacji. Dzieci przebywające na terenie placówki otrzymują posiłki. Żywienie odbywa się w ramach opieki edukacyjnej małych dzieci w wieku od 3 do 6 lat w godzinach zajęć. Odpłatność rodziców za posiłki pobierana jest w wysokości kosztów zakupu żywności. Przedszkole nie pobiera dodatkowej opłaty za przygotowa ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla prowadzonych usług gastronomicznych, polegających na przygotowaniu posiłków z zakupionych produktów i sprzedaży gotowych posiłków firmie, która z kolei sprzedaje je klientom?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 146 ust. 1, pkt 2c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 40 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, ...

Możliwość odliczenia podatku związanego z nabyciem usług cateringowych

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem ...

Czy zużycie przez Stronę artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunków na rzecz kontrahentów nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust.2 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r., oraz czy wydawanie przez Stronę nieodpłatnych posiłków (nieodpłatne świadczenie usług gastronomicznych) na rzecz Jej kontrahentów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust.2 w/w ustawy, ponieważ jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, oraz czy podatek naliczony związny z w/w czynnościami podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 i nast. w/w ustawy?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt.1, art. 7 ust.2, ust.3, art. 8 ust.1, ust.2, art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24.06.2005r. wniesionego przez P. na postanowienie N ...

Pytanie podatnika Czy wydatek za przygotowanie wniosku przez firmę doradczą o dotację z funduszy strukturalnych będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskie ...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność statutową w zakresie świadczenia usług medycznych. Celem wsparcia działalności Szpitala z zakresu ochrony zdrowia darczyńcy przekazują mu darowizny: leki, sprzęt medyczny, rzeczy ruchome, np. komputer, monitor, drukarka, kuchenka mikrofalowa. Czy od otrzymanych darowizn należy odprowadzić podatek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie wyłącznie gotowych posiłków przekazywanych następnie uczestnikom organizowanych imprez ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 03.03.2006r. ( data wpływu 06.03.2006r.), uzupełnionym w dniu 27.04.2006r. W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2006r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuj ...

Czy procentowy rabat udzielany kontrahentowi-sieci księgarni na zakupiony towar oraz w zamian za osiągnięcie określonego progu obrotu, uwzględniany przy wystawianiu faktur sprzedaży towaru (pomniejsza wartość sprzedaży), jest kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

W jakiej wysokości w miesiącu otrzymania dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinny być pomniejszone koszty uzyskania przychodów jeżeli kwota dotacji jest wyższa od kosztów poniesionych na szkolenie młodocianych pracowników (np. część wynagrodzeń i składek ZUS została zrefundowana z Funduszu Pracy), a niektóre koszty np. energia, materiały, koszty instruktorów trudno jednoznacznie przypisać do kosztów szkolenia?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 4 pkt 6a, art. 16 ust. 1 pkt 58, art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urz ...

Czy koszty związane z przygotowaniem i emisją akcji stanowią koszt podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 48 ms