Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostawa towarów

1) Czy nieodpłatny dowóz pracowników do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2) Jakimi dowodami należy dokumentować transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

W przedmiotowym piśmie Spółka zwraca się z następującymi zapytaniami: 1. Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), nieodpłatny dowóz pracowników do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Spółka, zapewnia swoim pracownikom nieodpłatny dowóz do pracy, korzystając z usług przewoźnika, przede wszystkim z uwagi na trz ...

Czy drukowanie wydawnictw na zlecenia wydawcy świadczone przez zakład poligraficzny lub inne wydawnictwo posiadające własną drukarnię, również na własnym papierze pozostaje usługą i jest objęte podstawową stawką podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 3 lit.a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia czasopism specjalistycznych oraz książek (PKWiU ex 22.11)- z wyłączeniem książek adresow ...

Czy można stosować stawkę 0 % dla dostawy części do środków transportu morskiego, jeżeli zamawiającym jest firma zagraniczna, miejscem dostawy jest stocznia krajowa, a ostatecznym odbiorcą armator zagraniczny?

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje m.in. drzwi do montażu na statku. W sytuacji opisanej w zapytaniu podatnik otrzymuje zamówienie od firmy holenderskiej, działającej w imieniu stoczni holenderskiej, na wykonanie drzwi z dostawą do polskiej stoczni. Stocznia holenderska zamawia wykonanie części statku w polskiej stoczni, po czym jest ona dostarczana do dokończenia w s ...

Czy do kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej odpowiadającej 10.000 euro, uprawniającej podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług należy wliczać: 1. Kwoty wyliczonego podatku VAT, 2. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty równej wartości nominalnej znaczków pocztowych, potwierdzonych w Pocztowej Książce Nadawczej przez Pocztę Polską, 3. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty za opakowanie towaru na które są faktury?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 09.02.2004 r. rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarcze ...

Podatnik sformułował pytanie, czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w celu dalszej odsprzedaży, znajdzie zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), oraz czy prawidłowo odliczono podatek naliczony?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie Spółka przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika,że w dniu 23 lutego 2004 r. nabyła na własno ...

Sprzedaż towarów mężowi będącemu czynnym podatnikiem podatku VAT.

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 22.10.2004r. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w opisanym stanie faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535): Opodatkowaniu podatkiem o ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy dokonywana na rzecz pośrednika dostawa części do silników na jednostki pływające podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku od towarów i usług.Zdaniem Pytającego stosowanie stawki podatku Vat w wysokości 0% do dokonywanej dostawy jest zgodne z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik dokonuje dostawy części do silników okrętowych na jednostki pływające różnych bander. Sprzedaż następuje na rzecz firmy, która bezpośrednio zaopatruje statki w wymienione towary. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dost ...

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku przekazania środka trwałego firmy na potrzeby osobiste wspólnika spółki ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w związku ze złożonym zapytaniem z dnia 07.06.2004 r. w sprawie podatku VAT w przypadku przekazania środka trwałego firmy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju informuje: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, ...

Podatnik zapytuje, jakie konsekwencje w podatku od towarów i usług rodzi wystawienie korekty faktury VAT zarówno odnoszącej się do sprzedaży przed jak i po dniu 1 maja 2004 r.Spółka w czerwcu 2004 r. otrzymała informacje o finalnej podwyżce cen kilku produktów w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (przed 1 maja 2004 r. - eksport towarów). Ustalono, że skorygowane będą ceny za miesiąc kwiecień 2004 r. (eksport towarów) i za maj 2004 r. (wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów). W związku z tymi podwyżkami cen przedsiębiorstwo wystawiło nabywcy fakturę korygującą.

W ocenie tutejszego Organu podatkowego, w sytuacji sprzedaży traktowanej jako eksport oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ustawodawca nie przewidział wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, w związku z tym nie mogą mieć zastosowania przepisy rozporządzenia o korekcie podatku należnego za miesiąc,w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie. W związku z tym ...


Generowanie strony w 4 ms