Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana przepisów

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 29.01.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) wprowadz ...

Stawki podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 20.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Przepis art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat ...

1. Przepisy k.p.a. jak i Ordynacji podatkowej nie określają, czy opinia sporządzona przez kilku biegłych musi być wyrażona w kilku osobnych dokumentach, czy wystarczy opisanie wyników ekspertyzy i przedstawienie oceny kilku biegłych w jednym akcie. 2. Mając na względzie art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 1998 r. należy stwierdzić, że w przepisach regulujących postępowanie podatkowe, ustawodawca mówiąc „opinia biegłych” miał na myśli rodzaj dowodu, a nie liczbę specjalistów, których ocenę winien poznać organ podatkowy. Zatem ze względu na wykładnię systemową i celowościową należałoby dopuścić możliwość skutecznego przeprowadzenia dowodu z opinii jednego biegłego. 3. Ustalenie wartości rynkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winno nastąpić nie na podstawie, a tylko z uwzględnieniem opinii biegłych, przez co zasadne jest dopuszczenie jako dowodu wszystkiego co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności opinii sporządzonych w innych sprawach.

Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 22 listopada 2000 roku, I SA/Lu 887/99, w sprawie ze skargi „L” Spółki Akcyjnej w L. na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13 lipca 1999 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 rok. Wyrokowi temu za ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2003 r. dotyczące stosowania stawek VAT przy sprzedaży zaworów z tworzyw sztucznych o symbolu PKWiU 29.13.12-35.59 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż wymienione zawory, do 31.12.2002 r., znajdowały się w grupie objętej symbolem SWW 1363. Zawory te były ujęte w załączniku nr 5 pod poz. 49 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo znak Ldz 112/05/03 z dnia 29.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że pod poz. 55 załącznika nr 5 do ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2002 r. zawierającym wykaz materiałów i usług, których sprzedaż jest objęta stawką podatku w wysokości 7% wym ...

Stawki podatku

Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem jednostki zawartym w piśmie z dnia 22.05.2003 r. informuje: - łączniki budowlane stalowe mieszczące się w grupowaniu PKWiU 28.11.23-63.4 są ujęte w poz. 36 wykazu materiałów i usług (robót budowlanych), których sprzedaż jest objęta ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W związku z pismem z dnia 11.03.2003 Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie (dotyczy opodatkowania otrzymanego ekwiwalentu pieniężnego w 2002 roku z Biura Ochrony Rządu w zamian za rezygnację ...

Odliczenia od podatku

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/96/03/PDII/415-30/03 z dnia 25.06.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Izba Skarbowa w Kielcach zaleciła sprostowanie udzielonej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem tut. Urząd Skarbowy prostuje udzieloną odpowiedź. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż do dnia 31 grudnia 2002 r montaż instalacji oświetleniowych był zaliczony do usług związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych bez względu na symbol SWW. Usługi te wymienione były w załączniku Nr 3 poz. 81 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności sprzedaży i importu towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy. Pod pozycją 21 powyższego załącznika ujęto gaz wy ...

Generowanie strony w 10 ms