Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrola skarbowa

Czy podatnik jest zobowiązany każdorazowo do wyznaczania osoby do reprezentowania go w czasie kontroli, czy wystarczy pełnomocnictwo udzielone właścicielowi biura rachunkowego prowadzącego księgi podatnika?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym przez Panią zapytaniemz dnia 15.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2004r.) odnośnie obowiązku wyznaczenia przez podatnika osoby reprezentującej go w trakcie kontroli, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Zgierzu informuje, iż w znowelizowanych przepisach ...

1. Przechodząc na grunt ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 2. Jeżeli chodzi o zarzut objęty pkt 1 skargi kasacyjnej, to jest on niezasadny. Przede wszystkim należy podnieść, że adresatem art. 193 Ordynacji podatkowej jest organ podatkowy. Nie jest nim inspektor kontroli skarbowej, gdyż organ ten nie został wymieniony w art. 13 Ordynacji podatkowej, określającym krąg organów podatkowych. Natomiast treść art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej wskazuje na to, że przy wydawaniu przewidzianej w przepisie tym decyzji, inspektorowi kontroli skarbowej przysługują uprawnienia organu podatkowego; jest zatem inspektor kontroli skarbowej organem podatkowym w znaczeniu funkcjonalnym 3. Za nie naruszające prawa należy uznać stanowisko Sądu wyrażone w zaskarżonym wyroku, że brak jest podstaw do sporządzania przez inspektora kontroli skarbowej odrębnego protokołu z badania ksiąg, o ile dane z protokołów, o których mowa w art. 21 ustawy o kontroli skarbowej, zawierają informacje przewidziane w przepisie art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej. Trafnie Sąd pierwszej instancji podniósł również, że podatnik powinien mieć możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontrolnego, którego przedmiotem jest badanie ksiąg, w terminie 14 dni, a nie 3 dni jak to przewiduje ustawa o kontroli skarbowej. Zapewnia to zrównanie praw podatników bez względu na to czy prowadzone jest w stosunku do nich postępowanie podatkowe czy kontrolne.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 października 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę O Spółki z o.o. w G na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. i w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż istota sporu pomiędzy strona ...1. Zadaniem sądu administracyjnego jest w rezultacie ustalenie, czy zebrany w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) i znajdujący się w przedstawionych sądowi aktach sprawy materiał dowodowy jest pełny, czy został prawidłowo oceniony i czy jest wystarczający do wydania aktu administracyjnego. Nadto to, że jeśli sąd administracyjny dokonuje samodzielnie ustaleń odmiennych od ustaleń organów podatkowych, to obowiązany jest wziąć pod uwagę cały materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy. 2. Sąd bada, czy ustalenia faktyczne dokonane przez organy, których decyzje zostały zaskarżone, odpowiadają prawu. Dodatkowo należy podnieść, że badając legalność zaskarżonej decyzji Sąd musi odnieść się do ustaleń faktycznych dokonanych w postępowaniu administracyjnym. W tym sensie Sąd zajmuje się zatem kwestią ustaleń faktycznych sprawy i weryfikuje ich prawidłowość. Sąd nie wykracza poza swoje kompetencje, jeśli ta weryfikacja zostaje przeprowadzona na podstawie materiału dowodowego zebranego w postępowaniu podatkowym, tak jak się stało w niniejszej sprawie. 3. Natomiast w ramach przedmiotu danej sprawy sąd ma obowiązek dokonać wszechstronnej kontroli legalności zaskarżonego aktu lub czynności, bez względu na treść skargi, powołaną w niej postawę prawną i zawarte w niej zarzuty i wnioski.

UZASADNIENIE 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 769/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu skargi D Biuro Usług Inwestycyjnych sp. z o. o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 4 września 2006 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za II i IV kwartał 2004 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, ...

Generowanie strony w 254 ms