Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabezpieczenie akcyzowe

Czy użyte w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966), pojęcie składu podatkowego dotyczy składu podatkowego krajowego oraz składu podatkowego położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii, zaś nabycie wyrobów zharmonizowanych w tych składach daje podstawę do zastosowania zawieszenia poboru akcyzy oraz dalsze zastosowanie zwolnienia z § 8 rozporządzenia? Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może być stosowane zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia?

Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966), zwolnienie od podatku akcyzowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, ma zastosowanie między innymi pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający oleje napędowe lub oleje opałowe ze składu podatkowego, dołączy do zamówienia złożonego ...

Czy zarejestrowany handlowiec może nabywać wewnątrzwspólnotowo i przeznaczać do dalszej odsprzedaży wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od podatku akcyzowego ( zwolnione w procedurze zawieszenia )? Czy zarejestrowany handlowiec zwolniony ze złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 44 ust. 1-3 ( ... ) może korzystać z tego zwolnienia nabywając wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od podatku akcyzowego ( zwolnienie w procedurze zawieszenia )?

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w/w ustawy zarejestrowany handlowiec nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W myśl art. 39 ust. 3 cyt. ustawy obowiązek podatkowy dla zarejestrowanego handlowca powstaje z dniem nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Dniem nabycia uważa się dzień, w którym wyroby te zostały wprowadzone ...

Podatnik prosi o dokonanie interpretacji przepisów w zakresie:- właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego- momentu powstania obowiązku zapłacenia opłaty paliwowej w przypadku importu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszonego poboru akcyzy z przeznaczeniem na skład podatkowy do dalszej sprzedaży.

Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego jako odpowiedź na złożone przez podatnika zapytania: 1) Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszym ...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) składam zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczących podatku akcyzowego w opisanym poniżej stanie faktycznym. Zamierzam nabyć wewnątrzwspólnotowo od producenta francuskiego napoje alkoholowe w postaci win i koniaków i wprowadzić je na posiadany skład podatkowy w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego. W związku z tym proszę o udzielenie informacji: 1. czy w ramach tego nabycia dopuszczalne i możliwe jest wysłanie wraz z zamówieniem znaków akcyzy celem ich nałożenia u producenta, czy w takiej sytuacji wprowadzenie na mój skład podatkowy objęte będzie procedurą zawieszenia akcyzy, oraz czy przy tego rodzaju transakcji posiadane dotychczas zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego obejmie tego rodzaju działalność. Na podstawie decyzji Naczelnika tutejszego urzędu 0702-RPA-9102-19/04 z dnia 26-04-2004 prowadzę skład podatkowy w Cesarce k/Strykowa, oraz decyzją 0702-RPA-9103-8/2004/PB zostałem zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Celem rozwinięcia dotychczasowej działalności zamierzam rozszerzyć sprzedawany asortyment-rozlane w opakowania jednostkowe wyroby alkoholowe. Z przyczyn technologicznych i ekonomicznych wskazane jest ich banderolowanie moimi banderolami bezpośrednio u producenta. Moim zdaniem taka operacja gospodarcza jest możliwa z zastosowaniem procedury zawieszonej akcyzy. 2. czy ewentualnie możliwe jest sprowadzenie wyrobów akcyzowych w postaci napojów alkoholowych konfekcjonowanych na prowadzony skład podatkowy bez znaków akcyzy w procedurze zawieszenia akcyzy i oznaczenie tych wyrobów w prowadzonym składzie banderolami. Moim zdaniem procedura zawieszonej akcyzy również znajdzie zastosowanie w tej sytuacji. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 21.02.2005 r. oraz decyzją z dnia 07.04.2005 r. uchylającą postanowienie organu I instancji -nie uznaję stanowiska wnioskodawcy zawartego we wniosku. UZASADNIENIE Podatnik prowadzi skład podatkowy p ...

Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może dokonywać obrotu towarowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego towaru o nazwie benzen klasyfikowany pod numerami: PKWiU 24.14.12-23 oraz CN 29022000 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem dokumentu ADT, a następnie sprzedaży do odbiorcy posiadającego skład podatkowy produkcyjny, bez konieczności rejestrowania firmy jako podatnika akcyzy oraz bez posiadania zabezpieczenia finansowego

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Strony dnia 11 października 2005 roku oraz jego uzupełnienia z dnia 21 października 2005 roku, 28 grudnia 2005 roku i 4 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia in ...

Czy w związku z wniesieniem przez Sp. z o.o. aportu w postaci całego przedsiębiorstwa, w tym takze zezwoleń i pozwoleń administracyjnych, do nowopowstałej Spółki S.A. stanie się podmiotem praw i obowiazków zezwoleń wydanych przez Urząd Celny w Rzeszowie, a to:- zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w R.;- zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w z.;- decyzji w sprawie zwolnienia z obowiazku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) w związku z zapytaniem Spółki YYY Sp. z o.o., złożonym w piśmie z dnia 08.11.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 17.11.2005 r.).postanawiamudzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordyna ...

W którym organie podatkowym Spółka nie wykonująca czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym winna złożyć zabezpieczenie akcyzowe na przewóz oleju bazowego zakupionego na Łotwie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskeim z dnia 15 marca 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe w zakresie pytania 2. UZASADNIENIE W dn ...


Czy możliwe jest korzystanie z decyzji naczelnika urzędu celnego (zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego) przez nowo utworzony podmiot prawa (sp. z o.o.) w przypadku wniesienia aportem poprzedniego przedsiębiorstwa?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 216 i 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 12.03.2007 r., data złożenia w urzędzie pocztowym 12.03.2007 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów w Warszawie 12.03.2007r.), data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 29. ...

Wnioskodawca na podstawie posiadanego już zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przemieszczać wyroby akcyzowe zharmonizowane w celu eksportu ze składu podatkowego do polskiego granicznego urzędu celnego (które odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy) bez potrzeby składania zabezpieczenia akcyzowego bądź uzyskania odrębnego zwolnienia z obowiązku jego złożenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 4 ms