Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż krajowa

Podatnik prowadzi stację paliw na terenie Polski. Dokonuje sprzedaży m. in. paliw do pojazdów dla kontrahentów krajowych jak i zagranicznych. Czy podatnik jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z zastosowniem zwolnienia z VAT lub stawki 0 % dokonując sprzedaży paliwa zużytego bezpośrednio po zatankowaniu na rzecz podatnika z Litwy?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 12.10.2004 r. uzupełnionego pismem z dnia 21.10.2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi st ...

Podatnik prowadzi komis samochodowy, zamierza przyjmować w komis samochody od kontrahenta z Unii Europejskiej. Zwrócił się więc z pytaniem, czy w momencie przyjmowania samochodów i ich przechowywania powstaje obowiązek podatkowy, czy dopiero w chwili ich sprzedaży przez komis?

Zgodnie z dyspozycją art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą), podatnikiem akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych jest podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego. W przedstawionym przez Państwo stanie faktycznym, podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego będzie Państwa kontrahent. Zobowiązan ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do konieczności wpełniania wierszy 2-7 dokumentu "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH" w części dotyczącej podania nazwy towaru?

POSTANOWIENIE Na podsatwie art. 216 § 1 w zwiazku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uzać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym w dniu 31.05.2005 r. wniosku za nieprawidłowe z obowiązujacym stanem prawnym. Uzasadnienie Pismem z dnia 25.05.2005 r. (wpływ do tut ...

Jakim wymogom i obowiązkom z punktu widzenia przepisów akcyzowych podlegają transakcje nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terenie kraju preparatów higienicznych do nosa (PKWiU 24.52.19-90.39, CN 3307 90 00) oraz wg jakiej stawki akcyzy powinien być opodatkowany przedmiotowy towar?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 roku poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Firmy z dnia 1 kwietnia 2005 roku, uzupełnionego pismami z dnia 19 maja 2005 roku (data wpływu: 24 maja 2005 roku) oraz z dnia 25 maja 2005 roku (data wpływu: 27 ma ...

Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku nie wystawienia noty korygującej kod kraju PL wykazany przez kontrahenta na fakturze dokumentującej dostawę krajową.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2005r., data wpływu 19.05.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku ...

Czy jest możliwe zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (alkoholi) ze składu podatkowego na terytorium Polski nabywcy posiadającemu status zarejestrowanego handlowca prowadzącego działalność w wolnym obszarze celnym na terytorium kraju?

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpoznaniu zażalenia z dnia 06.06.2005r. podatnika XXXXXX od postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z dnia 24.05.2005r. nr 311000-PA-0550-7/05/KL wydanego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej w przedmiocie udzielonej pisemnej interpretacji co ...

1. Czy w przypadku sprzedaży samochodu ( w okolicznościach przedstawionych powyżej) jako samochodu specjalnego powstaje obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku akcyzowego?2. Czy w przypadku nie wystąpienia obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego firma nasz może odliczyć zapłacony przy zakupie podatek akcyzowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst Jednolity: Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 z późn.zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony z dnia 10-01-2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie, postanawia : 1 .uznać s ...

Czy wystawianie faktur w obrocie krajowym z zamieszczonym prefiksem PL przed numerem NIP jest błędem?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2005 r., który wpłynął w dniu 21.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej umieszczenia przed numere ...

1) Czy sprzedaż i koszty bezpośrednio i pośrednio związane z tą sprzedażą za grudzień 2005 r. będą dotyczyć grudnia 2005 r., czy stycznia 2006 r.? 2) Czy sprzedaż za grudzień 2005 r. i wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu będą w rozumieniu przepisów podatkowych przychodem i kosztem podatkowym dla Spółki w grudniu 2005 r., czy styczniu 2006 r.?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przeds ...

Spółka XX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 13 maja 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące olejów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę, a następnie sprzedawanych w kraju jako zwolnionych od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami).

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-PA-9102-23/05/TS z dnia 12 sierpnia 2005 roku w ten sposób, że ocenia jako nieprawidłowe stanowi ...

Generowanie strony w 91 ms