Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożytek

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyżywienia i zakwaterowania wychowanków internatu.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatk ...

Czy rolnik pobierający pożytek ze Wspólnoty w gotówce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 25.10.2004 r., uzupełnione w dniu 16.11.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pożytku w gotówce ze Wspólnoty wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionych dokumentów wynika, że sp ...

Czy opodatkowaniu podatkiem Vat podlega kwota pieniężna z tytułu rozliczenia pobranych pożytków z nieruchomości, zasądzona na rzecz Podatnika postanowieniem sądu rejonowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie :- art. 14a§1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( T. jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 27.01.2005 r. ) wyrażające się w twierdzeniu, iż otrzymana kwota pieniężna z tytułu rozli ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym uzyskane w procesie sądowym kwoty pożytków wraz z odsetkami z nieruchomości wspólnej i w jakim terminie jestem zobowiązana do ewentualnego uiszczenia należnego podatku dochodowego? Co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Panią W. wnioskiem z dnia 27.07.2006r. ( data wpływu 02.08.2006r. ) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisk ...

W związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 16 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589) zmian w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) polegających na przywróceniu i zmodyfikowaniu zwolnień dla wspólnot mieszkaniowych - art. 17 ust. 1 pkt 44, XXXXXXXX jako administrator wspólnot mieszkaniowych ma wątpliwości jak traktować pożytki z nieruchomości wspólnej za reklamę, najem gruntu i pomieszczeń. Czy w/w pożytki stanowią dochód uzyskany z innej działalności niż gospodarka mieszkaniowa w świetle wprowadzonej zmiany opierając sie na art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pozn. zm.) - "Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związne z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkacj i innych przychodach?"Pożytki uzyskane z nieruchomości wspólnej z tytułu reklam , najmu gruntu, najmu części wspólnej służą pokrywaniu kosztów remontów wspólnot mieszkaniowych.Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 z pozn. zm.) uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi w w/w sprawie.Pożytki Wspólnoty dotyczą najmu pomieszczeń wspólnych tj. pralni, suszarni i piwnic, które stanowią pomieszczenie gospodarcze oraz części najmowanego pomieszczenia kotłowni, które jest pomieszczeniem technicznym.W/w pomieszczenia według definicji zawartej w przepisach do ustawy prawo budowalne nie są ani lokalami mieszkalnymi ani użytkowymi.Naszym zdaniem otrzymane dochody z najmu stanowią dochód podlegający opodatkowaniu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w związku z wnioskiem z dnia 19.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontro ...

Zapytanie Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem powierzchni reklamowej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie podziela poglądu przedstawionego w piśmie z dnia 06.02.2007 r. (wpływ do Urzędu w dniu 09.02.2007 r.), stanowiącym wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem pomieszczeń w części wspólnej mieszkańcom.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), nie podziela poglądu przedstawionego w piśmie z dnia 06.02.2007 r. (wpływ do Urzędu w dniu 09.02.2007 r.), stanowiącym wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Czy pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, które przeznaczane są wyłącznie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz jej remonty), stanowią dochód wspólnoty, czy zachodzi konieczność odprowadzenia podatku od tego dochodu. A jeśli tak to czy w przypadku najmu powierzchni podatek należy płacić od 100% przychodu z najmu, czy od kwoty dochodu tj. przychodu pomniejszonego o koszty utrzymania powierzchni wynajmowanej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 05.03.2007r. (data wpływu do urzędu - 22.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dla wspólnot mieszkaniowych, Naczelnik Urzędu ...

Czy przeznaczenie wpływów z pożytków i innych przychodów bezpośrednio na remonty powoduje, że wspólnota nie wykazuje dochodu i wówczas nie występuje opodatkowanie powyższych pożytków?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 05.03.2007r. (data wpływu do urzędu - 22.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dla wspólnot mieszkaniowych, Naczelnik Urzędu ...

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy w świetle aktualnych przepisów, podatek CIT powinien być odprowadzany od podstawy wyliczonej w sposób przedstawiony we wniosku?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 16.03.2007r. (data wpływu do urzędu - 28.03.2007r), uzupełnionym w dniu 01.06.2007r. oraz 13.06.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa pod ...

Generowanie strony w 60 ms