Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: audycja telewizyjna

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenie usług dziennikarskich wykonywanych na zlecenie TVP Oddział w ........ w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych tzw. newsów, relacji na żywo, felietonów.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 21.05.2004 roku zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: zapytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od t ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonywaniu audycji telewizyjnych?

W dniu 27.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 18.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 04.04.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do ...

Strona zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, do których na podstawie zawartej umowy przenosi prawa autorskie i pokrewne. Wątpliwości Strony dotyczą zwolnienia od podatku od towarów i usług w/w usług.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, które nie mają charakteru reklamowego ani promocyjnego. Na podstawie zawartej w dniu 27.02.2004r. umowy Strona przenosi na Telewizję XX wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do nieograniczonego, w c ...

Czy przekazanie nagrody rzeczowej w postaci samochodu osobowego w związku z wygraną teleturnieju zwolnione jest od podatku od towarów i usług?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, że XX Sp. z o.o. zajmuje się głównie produkcją programów telewizyjnych. Jednym z nich jest teleturniej, w którym nagrodami są nagrody pieniężne, a główną nagrodą jest samochód osobowy. Wnioskodawca jako pośrednik dokonuje zakupu nagrody rzeczowej w postaci samochodu osobowego i przekazuje go wraz z nagrodami pieniężnymi. Zdaniem S ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji programów telewizyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w związku z obowiązkiem wyrażonym w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z treścią wyjaśnienia zawartego w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów nr 1438/443/262/04/2005/AP, zmieniając przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje: Strona zajmuje się produ ...

Czy usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo podlegają zwolnieniu od podatku VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie technicznej i organizacyjnej obsługi rejestracji, montażu i odtwarzania audycji telewizyjnych na rzecz Podmiotu "Y".Do wniosku o interpretację strona załączyła pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi będące odpowiedzią na zapytanie podatnika.W ww. piśmie GUS wyraził opinię, że:- usługi jednoosobowego po ...

Pytanie o zastosowanie stawki podatku od towarówi usług w przypadku świadczenia usług związanych z prowadzeniem,współwydawania i wydawania audycji telewizyjnych oraz przenoszenia praw autorskich.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez xxxxxxxxx xxxx NIP xxx-xxx-xx-xx w dniu 13 października 2005 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczący wysokości stawki podatku od towarów i usług w p ...

Podatnik świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne, usługi dziennikarsko - dokumentacyjne w zakresie opracowania dzieła w postaci felietonów, sprawozdań i komentarzy dziennikarskich, obejmujących m.in. opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów do wykorzystania dla celów audycji telewizyjnych. Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wydatkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2005 r. (data wpływu 21.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Stawka podatku od towarówi usług w przypadku wzięcia przez podatnika udziału w cyklicznej audycji telewizyjnej, który to udział ma charakter twórczy lub charakter artystycznego wykonania utworu w rozumieniu praw autorskich i praw pokrewnych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Odynacja podatkowa” (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Strony z dnia 24.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a m stwierdzić, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe UZASADNIENIE Pismem z dni ...

Stosowanie zwolnienia podmiotowego z podatku VAT określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w kontekście istnienia pułapu kwotowego umożliwiającego to zwolnienie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu ...

Generowanie strony w 52 ms