Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi doradcze inżynierskie

Podatnik wnosi o wyjaśnienie: - w jaki sposób należy dokumentować czynności importu usług, zakwalifikowanych do usług inżynierskich, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w związku z realizacją dwóch kontraktów, które zostały zarejestrowane w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, - jaka jest właściwa stawka podatkowa dla opisanych czynności - kiedy powstaje obowiązek podatkowy: Ze złożonego przez Podatnika wniosku wynika, że realizuje on następujące kontrakty: 1. Kontrakt zawarty pomiędzy Podatnikiem a firmą zagraniczną (PKWiU 74.20.31-00.00 – usługi inżynierskie doradcze), 2. Kontrakt zawarty pomiędzy Podatnikiem a firmą zagraniczną(PKWiU 74.20.60-00.00 – usługi inżynierskie pozostałe). W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami obowiązującej od 1 maja 2004 r. ustawy o podatku VAT, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca, zakup przedmiotowych usług należy traktować jako świadczenie usług. Zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. stawkę podatku obniża się do wysokości 0 % przy świadczeniu usług przez zarejestrowanych podatników, oraz imporcie usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jeżeli zawarta została pisemnie umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana w UKIE.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna będąca usługobiorcą usług świ ...

Czy sprzedaż usług doradztwa i konsultacji inżynierskich (PKWiU 74.20.31) świadczonych na rzecz Spółki mającej siedzibę w Austrii podlega opodatkowaniu w Polsce?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217, art 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. NR 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005r. /data wpływu do Urzędu 23.05.2005r./ o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarb ...

Podatnik zapytuje o miejsce opodatkowania usług analizy i dostarczeniu informacji świadczonych na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na Malcie.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania ...

Na podstawie umowy zawartej z firmą prawa austriackiego, zajmującą się produkcją i dystrybucją specjalistycznych urządzeń dla przemysłu papierniczego i drukarskiego świadczę usługi doradztwa i konsultacji inżynierskich na terytorium Polski. Firma austriacka samodzielnie organizuje i prowadzi sprzedaż i dystrybucję wyżej wymienionych urządzeń, natomiast ja należę do grupy inżynierów ? konsultantów świadczących usługi doradcze na rzecz tej spółki, działających w wielu krajach europejskich na tej samej zasadzie. Moim zadaniem jako inżyniera ? konsultanta jest ocena techniczna potrzeb klienta, doradztwo techniczne w zakresie doboru odpowiednich produktów oraz bieżące konsultacje techniczne dla użytkowników urządzeń. Moim zdaniem świadczone przez mnie usługi doradztwa i konsultacji inżynierskich wykonywane na rzecz kontrahenta z Austrii, sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 74.20.31 ? tj. usługi doradztwa i konsultacji inżynierskich, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT gdyż są świadczone na rzecz podatnika mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty a zatem miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę.

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 22.09.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług doradztwa i kons ...

- Dotyczy sposobu opodatkowania usług związanych z opracowaniem przez firmę, nie mającą w Polsce siedziby, algorytmów automatycznego sterowania tłoczni gazu.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie sposobu opodatkowania usług związanych z opracowaniem przez ros ...

Strona wnosi o " określenie stawki VAT za okresowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej."

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 11.01.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 21.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w tr ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy miejscem opodatkowania usług inżynierskich dotyczących nieruchomości świadczonych na rzecz podmiotu zagranicznego jest miejsce, gdzie znajduje się siedziba nabywcy usługi czy miejsce, gdzie położona jest nieruchomość.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 16.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

miejsce świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących świadczeniu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

miejsce świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących świadczeniu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Generowanie strony w 49 ms