Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi świadczone na rzecz pracodawcy

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez pracowników na rzecz pracodawcy, jednak nie w ramach stosunku pracy, lecz w rama ch prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik uważa, iż czynności wykonywane przez pracowników na jego rzecz w ramach prowadzonej przez pracowników działalności gospodarczej powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie zaś z ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowc ...

Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczone przez niego usługi informatyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy ma obowiązek składania deklaracji VAT-7 w sytuacji, gdy w danym miesiącu usługi informatyczne wykonywał wyłącznie na rzecz swojego pracodawcy.

Stan faktyczny: W ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi informatyczne na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku głównego księgowego. Ocenia prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą VAT - podatnikami po ...

Czy podatnik uzyskujący przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy może wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ?

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr14 poz. 176 ze zm.) podatnik, który wybrał sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c i uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom które pod ...

- Czy rozliczenia w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług licencyjnych oraz wynajmu pokoi należy dokonać w jednej deklaracji VAT-7.

Stan faktyczny: Podatnik jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę w Spółce z o. o. Ponadto otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za usługi licencyjne, za które od m-ca maja 2004r. jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT. Wskazuje, iż w sezonie wynajmuje pokoje i z tego tytułu jest opodatkowany w formie karty podatkowej. Wyjaśnia, iż innej działalności gospodarczej ni ...

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku liniowego, a w szczególności art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do dnia 23.04.2004 r. byłem zatrudniony w banku na stanowisku Kierownika biura. Do zakresu moich obowiązków należało (zgodnie z pełnomocnictwem): zawieranie umów rachunków lokat terminowych podpisywanie w imieniu i na rzecz banku umów kredytowych. Bank prowadził działalność sklasyfikowaną jako 65.12.A czyli Pozostała działalność bankowa, zastrzeżoną dla banków komercyjnych, ja jako pracownik wykonywałem czynności w ramach tej działalności. Dnia 24.04.2004 roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest pośrednictwo pieniężne i finansowe sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 65.12.B. i 65.23.Z. Czynności faktyczne ze względu na podobny zakres usługi mogą być podobne lub takie same. Usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego świadczę m.in. na rzecz mojego byłego pracodawcy - banku. Ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem (PKD) uznałem, że świadczone przeze mnie usługi nie mieszczą się w pojęciu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy opłacam podatek liniowy. Moje przekonanie o słuszności takiego rozumowania wynika z faktu, że zbyt dosłowne rozumienie sformułowania „odpowiadających czynnościom” mogłoby prowadzić do absurdów, człowiek w swojej pracy np. posługujący się komputerem, nie mógłby wykonać zlecenia przy użyciu komputera na rzecz swojego byłego pracodawcy, niezależnie do czego by wykorzystywał ten komputer. Domniemanie racjonalnego pracodawcy, każe raczej wykluczyć tak szerokie rozumienie tego pojęcia i przy dokonywaniu wykładni posłużyć się innymi aktami prawnymi takimi jak Polska Klasyfikacja Działalności, która wyraźnie rozgranicza te dwa rodzaje działalności-czynności. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i moje stanowisko we wskazanej sprawie proszę o odpowiedź na pytanie czy mam prawo nadal płacić podatek liniowy zamiast degresywnego. Ze względu na zakres obecnych obowiązków i wykonywanych czynności uważam, że powinienem być objęty podatkiem liniowym.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.12.2004 roku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z póżn. zm.) podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatn ...

Czy lekarz z uzyskanych dochodów z prywatnej praktyki lekarskiej będzie się mógł rozliczać na zasadach tzw. "podatku liniowego", jeśli w ramach tej praktyki świadczy usługi na rzecz zakładu opieki zdrowotnej, z którym w ostatnich 3 latach związany był umową zlecenia?

W złożonym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Wnioskodawca pracuje jako lekarz na etacie w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Dodatkowo prowadzi również działalność gospodarczą, której przedmiotem jest praktyka lekarska prowadzona w miejscu wezwania. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej podatnik podpisał umowę z innym - niż jego obecny pracodawca - zakładem o ...

Czy przychody z działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem na rzecz byłego pracowadcy usług odpowiadającym czynnościom, które wykonywano w ramach stosunku pracy moą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym?

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2005 r. dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie stwierdza, że Pani stanowisko w przedstawionej sprawie jest nieprawidłowe. Ze ...

Czy świadcząc usługi na rzecz podmiotu, z którym wcześniej byłem związany umową zlecenia będę mógł wybierać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli na zasadach tzw. „podatku liniowego”.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 09.02.2005 r. ) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga uznał wy ...

Podatnik przedstawił stanowisko, iż będzie uprawniony do odliczenia od kwoty podatku należnego podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez usługodawcę - pracownika, z tytułu wykonanych na rzecz Podatnika usług transportowych, w związku z powyższym zwraca się o potwierdzenie stanowiska.

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie: - art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60); - art. 15 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), - § 14 ust. 2 pkt 1 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kw ...

Czy podatnik zatrudniony na umowę o pracę w charakterze kierowcy – magazyniera i jednocześnie świadczący na rzecz obecnego pracodawcy usługi sprzątania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może rozliczać się z tej działalności w formie ryczałtu?

Postanowienie Działając na podstawie art 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 5 ms