Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz remontowy

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 29.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, że: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 r. podatek docho ...

Odliczanie od podatku dochodowego od osób fizycznych wplat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2000r, Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o 19% kwoty dokonanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na po ...

- czy koszty ekspolatacyjne podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do urzędu dnia 01.12.2003 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ...

Czy małżonek podatnika rozliczającego się w formie karty podatkowej, osiągający przychód z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, ma prawo do odliczania od swojego podatku 19% kwot wpłaconych na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku gdy właścicielem lokalu otrzymanego na mocy darowizny jest podatnik?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od roku 1993 podatnik pozostaje w związku małżeńskim. Dnia 06.12.1999 r. otrzymał na mocy aktu notarialnego darowiznę w postaci lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal stanowi majątek odrębny podatnika. Z tytułu posiadania ww. lokalu podatnik dokonuje wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Jednocześnie podatnik jest osobą pro ...

Koszty uzyskania przychodów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu realizując zasadę wyrażoną w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 30.01.2004 r. wyjaśnia co następuje: Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176, ze zm.) stanowi, że koszte ...

Proszę o interpretację dotyczącą: odliczenia od podatku wydatków poniesionych na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej. W 2003 r. poniosłam wydatek na ten cel w kwocie 510,03 zł, a zatem czy mam możliwość odliczenia go w zeznaniu rocznym za 2003 r. czy mogę ten wydatek odliczyć łącznie za 2003-2004 r. ? Czy mogę dokonać odliczenia za 2003 r. opłaty rekrutacyjnej za przystąpienie syna do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Pani pismem z dnia 17.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 19.02.2004 r.), uzupełnionym w dniu 02.03.2004 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w oparciu o przedstawiony w piśmie stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkow ...

Jaka kwota stanowić winna podstawę wyliczenia ulgi z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych w sytuacji, gdy podatniczka w ramach remontu lokalu mieszkalnego dokonała wymiany okien, ponosząc wydatek udokumentowany wystawioną przez wykonawcę fakturą VAT, a spółdzielnia mieszkaniowa na wniosek podatniczki uznała ją z tego tytułu określoną kwotą do odpisu z funduszu remontowego w wysokości?

Podatniczka, stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), złożyła pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Co miesiąc, wraz z opłatą czynszową, odprowadza do spółdziel ...

Czy mogę w zeznaniu podatkowym odliczać tylko wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy czy równiez wpłaty na modernizację budynku ponoszone w ramach opłat czynszowych?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 27.02.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. (t.j.: Dz. ...

Czy właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej mogą skorzystać z prawa do zmniejszenia podatku dochodowego z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej udokumentowanych zaświadczeniem wydanym przez wspólnotę o wysokości wpłat na spłatę kredytu z rachunku bieżącego przeznaczonego na remont i modernizację kotłowni węglowej na olejową znajdującą się w części wspólnej budynku

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.03.2004 r. w sprawie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pytanie wspólnoty mieszkaniowej, czy właściciele lokali mieszkalnych mogą skorzystać z odliczenia od podatku w 2003 r. z ...

Czy w ramach remontu i modernizacji budynku mieszkalnego można odliczyć od podatku wniesioną na rzecz spółdzielni mieszkaniowej wpłatę na modernizację kotłowni ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7.03.2004 r. sprowadzające się do żądania udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie stosowania odliczeń wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...

Generowanie strony w 4 ms