Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: port morski


Spółka jako podwykonawca zawarła umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczących umocnienia brzegów toru wodnego. Celem wykonanych prac jest utrzymanie toru wodnego w stanie zapewniającym swobodną i bezpieczną żeglugę dla jednostek pływających. Czy wyżej wymienione usługi świadczone przez Spółkę będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Spółki z o.o. z dnia 28.06.2004r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, ż ...

1. Czy usługi przeładunku i składowania towarów, które zostaną wywiezione na zlecenie "B" poza teren UE świadczone przez podatnika na rzecz "B" mogą korzystać z opodatkowania stawką 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust.1 pkt 21 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? 2. Czy w przypadku, kiedy towary nie byłyby wywożone do odbiorcy poza UE, ale trafiałyby do odbiorcy (podatnika) w państwie członkowskim UE, usługa składowania i przeładunku towarów mogłaby korzystać z opodatkowania stawką 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy, w przypadku, kiedy usługobiorca nie posłuży się dla tej transakcji numerem VAT nadanym mu w państwie członkowskim UE? 3. Czy w przypadku, kiedy towary byłyby obejmowane procedurą wywozu już na terytorium Republiki Czeskiej, ich fizyczny wywóz z terytorium Polski poza terytorium UE należy uznać za eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, a w konsekwencji, czy usługi wykonywane przez podatnika (przeładunek i składowanie) mogą korzystać ze stawki 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy? 4. Czy w przypadku dostawy towarów do odbiorców w UE, składowanie towarów po ich przywozie z Republiki Czeskiej a przed załadunkiem na statek i sprzedażą konkretnemu odbiorcy w UE (poza Polską), mieści się w pojęciu „podobnych czynności” do załadunku, przeładunku i rozładunku, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b, a w konsekwencji, czy składowanie to może korzystać z zasad opodatkowania przewidzianych w art. 28 ust. 4 ustawy?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że posiada terminal do przeładunku smoły i paku smolnego na terenie portu w Świnoujściu. Terminal wykorzystywany jest do świadczenia usług przeładunku i składowania towarów transportowanych z Republiki Czeskiej celem ich wywozu drogą morską poza terytorium krajów Wspólnoty, najczęściej do Norwegii lub RPA. W czasie transportu z Repub ...


W ocenie Podatnika usługi przeładunkowe w porcie morskim na tankowce (załadunek i rozładunek towarów na/z statki – tankowce) są objęte zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług stawką podatku 0%, ponieważ tankowce zostały wymienione w art. 83 ust. 1 pkt b ustawy wśród statków, których dotyczy stawka 0%.

Stan faktyczny: Podatnik wykonuje usługi przeładunkowe ropy i produktów ropopochodnych z/do rurociągów przesyłowych na/z tankowce w Porcie Północnym w Gdańsku na zlecenie kontrahentów krajowych (rafinerie polskie) oraz zagranicznych (przedsiębiorstwa rosyjskie, niemieckie oraz spółka cypryjska). W każdym przypadku ropa lub produkty ropopochodne są i pozostają własnością zlecającego usługę. Ocena p ...

Podatnik sformułował pytanie, jaką stawką podatku należy opodatkować usługi przesortowania towaru, ofoliowania uszkodzonych kartonów, ułożenia towaru na paletach?

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie morskiego portu w zakresie usługowego składowania, przechowywania i przeładunku mrożonej żywności. Towar nigdy nie jest własnością Spółki. Jest przeznaczony do sprzedaży krajowej, wewnątrzwspólnotowej, jak i na kraje trzecie. W momencie wprowadzenia towaru do chłodni nie ma ...


Pytanie dotyczy zastosowania stawki podatku 0% przy świadczeniu usług związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, wykonywanych na terenie portów morskich na rzecz kontrahentów polskich oraz zagranicznych.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Nr PSUS/PPOI-443/06/02/05/AP z dnia 2.03.2005r. wydane dla Spółki z o.o. X z siedzibą w Katowic ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi ochrony ładunku podczas załadunku na statek oraz ochrony budynku terminalu promowego podczas wzmożonego ruchu pasażerskiego. Zdaniem Pytającego świadczone na terenie polskiego portu morskiego usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22% z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 83 ust. 1 pkt 9 i 17 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi detektywistyczne i ochroniarskie opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Oprócz umów na ochronę osób i mienia Podatnik realizuje dodatkowe zlecenia polegające na ochronie wagonów z ładunkiem, od momentu wprowadzenia na teren portu do chwili zakończenia załadunku na statek oraz ochronę budynku terminalu promowego w związku z obsługą p ...

Czy Spółka będąca podmiotem zarządzającym portami morskimi może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujścia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku - jest nieprawidłowe. Zapytanie podatnika dotyczy stosowania p ...

Generowanie strony w 14 ms