Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezskuteczność egzekucji

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu cesji wierzytelności w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, a to: 1. Czy całej wartości wierzytelności czy też różnicy pomniejszonej kwotę należną zbywcy tej wierzytelności i kiedy powstaje obowiązek podatkowy? 2. Czy w przypadku postanowienia komorniczego o bezskutecznej egzekucji, kosztem uzyskania przychodu dla nabywcy wierzytelności jest cała wartość wierzytelności, czy tylko różnica po pomniejszeniu o umowną kwotę dla zbywcy wierzytelności?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Ad 1. Istotą umowy cesji wierzytelności jest zmiana osoby wierzyciela w wyniku przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią bez zgody dłużnika. Przeniesienie to może nastąpić na podstawie umowy sprzedaży, zamiany lub in ...

Czy podatnikowi przysługuje zwrot wpłaconego do kasy urzędu podatku należnego od towarów i usług, który stanowi różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym przy zakupie towaru a podatkiem należnym przy jego sprzedaży w sytuacji gdy nie uzyskano zapłaty za sprzedany towar a egzekucja długu jest bezskuteczna.

Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą, dokonała odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towaru. Następnie towar sprzedała z marżą, a czynność tę opodatkowała podatkiem od towarów i usług. Powstałą w wyniku rozliczenia obu transakcji różnicę tj. nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym wpłaciła do właściwego urzędu skarbowego. Ponieważ Podatniczka nie otrzymała zapłaty za sprzedany to ...

Spółka prosi o wyjaśnienie, czy znając sytuację dłużnika i wiedząc, że komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji z majątku dłużnika wobec innych wierzycieli, Spółka może wyksięgować należności nieściągalne z przychodów i zaksięgować je po stronie kosztów uzyskania przychodu, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o p.d.o.p.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Czy zwrot w wyniku egzekucji komorniczej kwoty głównej udzielonej pożyczki, odsetek umownych oraz kosztów sądowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 zmiany: Dz. U. Nr 85 poz. 727 i Dz. U. nr 86 poz. 732; Nr 93 z 2004 r., poz. 894), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 28 czerwca 2005r., uzupełnionego w dniu 08.07.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji ...

czy znając sytuację dłużnika i wiedząc, że komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji z majątku dłużnika wobec innych wierzycieli, może on wyksięgować należności nieściągalne z przychodów i zaksięgować je po stronie kosztów uzyskania przychodu, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 updop?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 18.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 20.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowiecki ...

1. możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne udokumentowanych, wpisem do KRS dłużnika dokonanym na wniosek innego wierzyciela o umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. 2. momentu zaliczenia w/w wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj: możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne udokumentowanych, wpisem do KRS dłużnika doko ...

Czy wierzytelność zaksięgowana do przychodów, od których odprowadzono podatki (VAT i dochodowy) jest kosztem uzyskania przychodów w zwiazku z wydaniem przez komornika dla firmy windykacyjnej (jako aktualnego wierzyciela w chwili wydawania postanowienia) postanowienia o bezskutecznej egzekucji oraz zwrotem wierzytelnosci Spółce na podstawie dokumentu Cesji Zwrotnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a, w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 updop wartość wszystkich nieściągalnych wierzytelności występujących na dzień wydania przez organ egzekucyjny postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, które potwierdza brak majątku na zaspokojenie wierzytelności?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki X S. A z dnia 14 czerwca 2006r. (data wpływu 16 czerwca 2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w ...

W jaki sposób należy rozumieć słowa "egzekucja" oraz "egzekucja bezskuteczna" stosowane w przepisach prawa podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 15 marca 2006 r. (data wpływu: 15 marca 2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 6 czerwca 2006 r. (data wpływu: 7 czerwca 2006 r.) w sprawi ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) przez właściwy organ egzekucyjny postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec tego samego dłużnika jest dowodem dokumentującym nieściągalność pozostałych, odrębnych wierzytelności względem tego kontrahenta, w tym również tych, które nie zostały skierowane do egzekucji.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. ...

Generowanie strony w 21 ms