Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pamięć kasy rejestrującej


Dotyczy terminu przechowywania modułu pamięci fiskalnej kasy w przypadku likwidacji kasy.

Pismem z dnia 30 grudnia 2004r., uzupełnionym 17.01.2005r. Przedsiębiorstwo zwróciło się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu przechowywania pamięci fiskalnej kasy. Jednostka podaje, że obecnie likwiduje kasy fiskalne instalowane w latach 1995-1996 z uwagi na zapełnienie pamięci tych kas. Na zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym sporządzone zostały protokoły z odczytu zawartości ...

czy będziemy musieli kupować nową kasę fiskalną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 oraz 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 10.01.2005 (data wpływu 11.01.2005) Naczelnik Urzędu skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika dotyczące mozliwości użytkowania dotychczas posiadanej kasy fiskalnej za prawidłowe. U ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką, zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji w jakim terminie jest zobowiązany do dokonania przeglądu technicznego kasy fiskalnej w taksówce.

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji, w jakim terminie jest zobowiązany do dokonania przeglądu technicznego kasy fiskalnej w taksówce.Zdaniem Strony, jest on zobowiązany do wykonania przeglądu użytkowanej kasy co 25 miesięcy, tak jak w przypadku zamontowanego w taksówce taksometru. Posiadane przez podatnika świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne do dnia ...

Jak długo może trwać zawieszenie działalności oraz kiedy wynika obowiązek odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej i zwrotu ulgi z tytułu jej zakupu ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka z uwagi na trudną sytuację rynkową zawiesiła z dniem 31 grudnia 2003r. działalność gospodarczą wyprzedając asortyment handlowy i rezygnując z prowadzonych punktów handlowych. Spółka pozostawiła tylko siedzibę, gdzie przeniosła wyposażenie punktów handlowych i pozostałe na stanie firmy dwie kasy fiskalne, przy których zakupie Spółka s ...

Czy istnieje możliwość kontynuowania ewidencji poprzez kasy rejestrujące w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę jawną?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 93a § 2 pkt.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 111 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt.1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie warunków technicznych, którym ...

Kto powinien przechowywać wycofane z obiegu kasy rejestrujące?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2004 r. z zakresu kas rejestrujących (doręczone w dniu 22.12.2004 r.), uzupełnione następnie w dniu 20.01.2005 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - według stanu prawnego na dzień 31.12.2004 r. - wyjaśnia, co następuje: Poda ...

Czy towary sprzedawane w kiosku powinny być ewidencjonowane na kasie rejestrującej i ujęte na paragonie w postaci grup towarowych, czy należy rejestrować je szczegółowo z podaniem konkretnej nazwy danego towaru?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30 września 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dot. kry ...

Czy aptece przysługuje prawo do dokonania korekty sprzedaży i podatku należnego w związku z błędami przy ewidencjonowaniu obrotu przy użyciu kasy rejestrującej przy sprzedaży leków w razie braku oryginału paragonu fiskalnego od pacjenta i powtórnym zaewidencjonowaniu danej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2005r., który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 21.12.2005 roku, uzupełnionym w dniu 01.03.2006r., o udzielenie p ...

Czy po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej można kasę rejestrującą wraz z pamięcią zniszczyć?Czy mam obowiązek wymontowania i przechowywania pamięci fiskalnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie ocenia, że stanowisko zajęte we wniosku z dnia 03 marca 2006r. jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 03 marca 2006r. podatnik złożył wniosek uzupełniony pismem z dnia 10 marca 2006r. oraz ...

Generowanie strony w 5 ms