Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc drogowa

Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży aut oraz stawka opodatkowania usług parkingowych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: 1. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pomoc ...

Dotyczy poprawności klasyfikacji wykonywanych czynności opodatkowanych wg stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) odpowiadając na wniosek podatnika – Pani … zam. … z dnia 10 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego poprawności klasyfikacji wykonywanych czynności opodatkowanych wg stawek zry ...


Opodatkowanie podatkiem VAT usług pomocy drogowej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 §1, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 27.12.2006r. (data wpływu do urzędu 28.12.2006r.) w sprawie stosowania stawki zwolnionej podatku VAT do usług pomocy drogowej. UZASADNIENIE W myśl art.14a §1 usta ...

Czy postąpił prawidłowo korzystając z możliwości jednorazowej amortyzacji tych środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w ...

w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z usługą wykonaną na ruchomym majątku (tj. pojeździe), o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy. Bowiem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach kompleksowej usługi pomocy drogowej mają na celu przywrócić pojazdowi sprawność w stopniu umożliwiającym kontynuowanie transportu towaru, przy pomocy tego środka. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż usługę wykonano w obecności kierowcy litewskiego, zatrudnionego w firmie transportowej, do której należy pojazd wyciągany z miejsca wypadku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Czynności wykonane przez Wnioskodawcę polegające na dokonaniu inspekcji pojazdów w celu ich identyfikacji, oceny ich stanu faktycznego, weryfikacji zgłoszonych danych ze stanem faktycznym – nie korzystają (od dnia 01 stycznia 2011r.) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dla usług assistance.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 68 ms