Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty opłat bankowych

Czy do kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej odpowiadającej 10.000 euro, uprawniającej podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług należy wliczać: 1. Kwoty wyliczonego podatku VAT, 2. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty równej wartości nominalnej znaczków pocztowych, potwierdzonych w Pocztowej Książce Nadawczej przez Pocztę Polską, 3. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty za opakowanie towaru na które są faktury?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 09.02.2004 r. rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarcze ...

Czy koszty związane z obsługą kredytu zaciągniętego na zakup papierów wartościowych w ofercie publicznej są kosztami uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 15.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy poniesiony wydatek w postaci opłaty przygotowawczej można uznać jako koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 05.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych Stwierdzam ...

Spółka pyta o możliwości oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zbadanie kondycji finansowej firmy, której udziały nabywa, kosztów prowizji, opłat bankowch, obsługi prawnej, opłaty skarbowej i opłaty notarialnej oraz podateku od czynności cywilnoprawnych związane z tą transkacją.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, pr ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów Spółki wszystkie koszty poniesione w związku z organizacją przymusowego wykupu akcji, w szczególności: wyceny akcji przez biegłego rewidenta, korespondencji, wysyłki, przekazywania informacji akcjonariuszom, biura maklerskiego w przypadku wynajęcia biura do przeprowadzenia transakcji, emisji nowych dokumentów akcji i inne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 14 g ...

Czy opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego można zal ...

Generowanie strony w 10 ms