Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek alimentacyjny

Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej, z tytułu posiadanego stałego obciążenia finansowego w postaci comiesięcznych alimentów płaconych na rzecz byłej żony i córki zgodnie z postanowieniem o ugodzie sądowej.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 26 października 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) został skreślony przepis art. 26 ust. 1 pkt. 1 w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od ...

Czy w takiej sytuacji podatniczka może odpisać od dochodu wydatki poniesione z tytułu po-krywania świadczenia alimentacyjnego na rzecz wnuczki?

Stan faktyczny: Podatniczka pokrywa świadczenia alimentacyjne na rzecz wnuczki, będące zobowiązaniem jej syna. Ocena prawna stanu faktycznego: Rodzaje wydatków poniesionych przez podatnika i podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania zostały enumeratywnie wymienione w treści art. 26 i 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ...

1. Wyrokiem Sądu Rejonowego w S z dnia 27 września 2004 r. zasądzono od pozwanego (męża) na rzecz powódki (żony) kwotę 250,00 zł miesięcznie tyt. kosztów utrzymania rodziny, kwota ta będzie potrącana ze świadczeń z ZUS otrzymywanych przez męża. 2. Wnioskodawczyni formułuje stanowisko, iż kwoty te nie powinny być opodatkowane.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku, zwolnionych od podatku oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W przedmiotowej spra ...

1. Wnosząca skargę kasacyjną nie wskazała jakie przepisy postępowania ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały naruszone. Dla skutecznego sformułowania zarzutu ich naruszenia przez Sąd nie jest wystarczające wskazanie na przepisy Ordynacji podatkowej. Sąd administracyjny nie stosuje bowiem bezpośrednio przepisów tej ustawy. W świetle treści art. 145 §2 u.p.p.s.a. w sprawach na decyzje i postanowienia z zakresu postępowania podatkowego sąd I instancji uwzględniając skargę na te decyzje i postanowienia uwzględnia przepisy regulujące postępowanie, w którym wydano zaskarżoną decyzję lub postanowienie, a więc w analizowanym przypadku przepisy Ordynacji podatkowej. 2. Autor skargi kasacyjnej wskazując na uchybienia przepisom prawa materialnego nie skonkretyzował sposobu w jaki uchybienie to nastąpiło. Nie wystarczy bowiem podnieść, że naruszenie prawa materialnego polegało na błędnej jego wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu. Wnoszący skargę kasacyjną powinien wykazać czy i w jaki sposób dokonano błędnej wykładni oraz na czym polegało niewłaściwe zastosowanie wskazanych przez niego przepisów prawa i czy miała miejsce zarówno błędna wykładnia, czy tylko niewłaściwe ich zastosowanie. Tymczasem takich informacji brak w treści skargi kasacyjnej.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 stycznia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 804/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ewy H na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 marca 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Izba Skarbowa powyższą decyzją utrzymała w mocy decyzję Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2001 r. Odwoławczy or ...

Kto jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od dochodu w przypadku płacenia alimentów na rzecz dziecka?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. z art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma pana Czesława ...

Czy otrzymane od ojca zaległe alimenty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę będa podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2006r. stwierdza że, rata zaległych alimentów wypłacona Pani w 2006r. nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizyczny ...

Czy wystąpił obowiązek i zobowiązanie podatkowe wniskodawczyni? Jaka jest wysokość kwoty, która powinna być przyjęta jako przychód? Czy kwota otrzymana w czerwcu 2005, powinna być pomniejszona o wartość świadczeń należnych za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2006r. (uzupełnione pismem z dnia 23.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodu z tytułu zasądzonych środków celem ...

Jednorazowa wypłata alimentów w kwocie 200.000,- zł przez ojca dziecka, który do chwili obecnej nie uznał dziecka, a także nie zostało wyrokiem sądowym ustalone ojcostwo nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy zapłacona przez ojca na rzecz wnioskodawcy kwota jest zapłacona tytułem przyszłych alimentów i wobec tego jest wolna od podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy zapłacona przez ojca na rzecz wnioskodawczyni kwota jest zapłacona tytułem przyszłych alimentów i wobec tego jest wolna od podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 10 ms