Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obliczenie podatku

Skala podatkowa

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2001 r. w kraju i Niemczech. informuje, że do opodatkowania tych dochodów zgodnie z umową między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemi ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2003r w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Paryżu informuje, że stosownie z art. 16 umowy między Rządem Po ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, małżonkom między którymi istnieje rozdzielność majątkowa przysługuje odrębne prawo do wpłacania podatku w wysokości 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro ?

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy obojga małżonków. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kode ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem dochodowym według stawki 19% (podatek liniowy), a jednocześnie uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy, dochody ze stosunku pracy mogą być opodatkowane według skali progresywnej przy zastosowaniu ulgi w podatku w wysokości 530,08 zł ?

Od dnia 1 stycznia 2004 r. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogli wybrać nowy sposób opodatkowania, określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przy tym sposobie opodatkowania podatek wynosi 19% podstawy jego obliczenia. Dochodów opodatkowanych liniową stawką 19% nie łączy się z doch ...

Czy podatnik może rozliczać się z Urzędem Skarbowym w formie podatku liniowego, jeżeli sprzedaje swoje wyroby między innymi firmie, w której jest zatrudniony na pół etatu w charakterze specjalisty ds. technologii produkcji, przy czym zakres obowiązków wykonywanych na rzecz pracodawcy nie odpowiada czynnościom wykonywanym w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązującym od dnia 01.01.2004 r., podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia p ...

Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usługi transportowej (PKWiU 60.24) wykonywanej za pomocą ciągnika rolniczego o mocy silnika 175KM z przyczepą o ładowności powyżej 5 ton, polegająca na wywożeniu buraków cukrowych z pól do cukrowni, oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT od powyższej usługi.

Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), wymaga uprzedniego określenia rodzaju przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu. Zgod ...

- dotyczące ustalenia podatku VAT według ceny brutto z podatkiem VAT za 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 22.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dotyczącej ustalenia podatku VAT według ...


Dochody małżonków

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 01.10.2003 r. uzupełnionego w dniu 10.10.2003 r. w sprawie możliwości wydania decyzji dotyczącej zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych informuje: Z akt sprawy wynika, że od roku 1999 r. jest Pan ...

Według jakich zasad należy opodatkować dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego ?

Zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) radca prawny jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 65% kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub w postępowaniu egzekucyjnym ...

Generowanie strony w 5 ms