Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nomenklatura

Czy w świetle obowiązujących przepisów, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenia u pracodawcy, z którym nie pozostaję w stosunku pracy (jednocześnie posiadam ustalone prawo do emerytury) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Wpływu na kwalifikację prawną dla celów podatkowych zawieranych przez podmioty umów cywilnoprawnych nie ma nadawanie poszczególnym umowom nazw nieodpowiadających ich rzeczywistej istocie, czyli ich treści (por. np. wyrok NSA z dnia 31 lipca 1995 r., S.A./Ka 1487/94). Ważne jest, aby treść stosunku cywilnoprawnego formułowana była jak najbardziej precyzyjnie, po wspólnym przemyśleniu przez strony z ...

Co to jest opakowanie jednostkowe wynikające z brzmienia § 14 ust. 4a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966)?

Stan faktyczny: Firma XXXXXX jest przedsiębiorstwem handlowym, prowadzącym obrót tj. nabywa i odsprzedaje m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów. Wyroby te nabywane i odsprzedawane są w opakowaniach 1l, 5l, 10l, 20l oraz w beczkach po 200l. Otrzymy ...

Podatnik ponosząc wydatki na „remonty klasowe” mające charakter innych kosztów niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które Podatnik kierując się zasadą z ustawy o rachunkowości traktuje jako istotne dla jego działalności i rozlicza je w ciągu roku lub pięciu lat, dla celów bilansowych ( przenosząc sukcesywnie z konta rozliczeń międzyokresowych na konta kosztowe) winien je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

do sprzedaży produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.7, od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2010r. należy stosować stawkę podatku 3%; w odniesieniu do preparatów sklasyfikowanych w grupowaniach: PKWiU 24.20.14-90.00 oraz PKWiU 24.41.60-50.30 należy stosować, począwszy od dnia 1 maja 2004r., stawkę podatku 7%; do sprzedaży towarów, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 24.15.30-19.00, w okresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 30 kwietnia 2008r. istniało prawo do stosowania stawki podatku 3%, zaś od dnia 1 maja 2008r. zastosowanie ma stawka podatku 7%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imien ...

Na podstawie obecnie obowiązujących uregulowań, tj. na podstawie załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z art. 41 ust. 2 tej ustawy Wnioskodawca ma prawo do stosowania od dnia 1 stycznia 2011r. dla dostawy towarów sklasyfikowanych w grupowaniach: PKWiU 15.7, PKWiU 24.15.30-19.00, PKWiU 24.20.14-90.00 oraz PKWiU 24.41.60-50.30 stawki podatku VAT w wysokości 7%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imien ...

Generowanie strony w 59 ms