Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ciężar

Czy spłata ciężaru realnego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak to jaką stawką podatku oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie Starostwa z dnia 19 października 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż Starostwo ustala ...

W jaki sposób należy wycenić wkład w postaci przedsiębiorstwa, które zostanie wniesione jako aport do spółki jawnej w celu ustalenia podstawy niezbędnej do wyliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a ust. 2 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399), po zapoznaniu się z treścią wniosku w części dotyc ...

dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych darowizny udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego obciążonego zadłużeniem z tytułu kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużeniem z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z ich oprocentowaniem

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 27.12.2005 r., znak: I US.VIII-436/4/05, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ten sposó ...


System prawa podatkowego jako regułę przyjmuje określanie wartości rynkowej rzeczy lub prawa jako podstawy opodatkowania bez odliczenia długów i ciężarów. Odstępstwa od tej reguły są formułowane przez ustawodawcę w sposób wyraźny. Brak tego rodzaju zastrzeżenia w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje określać wartość pieniężną otrzymanych przez podatnika świadczeń w naturze na podstawie cen rynkowych w obrocie świadczeniami rodzajowo podobnymi, jednak bez odliczania ewentualnych długów i ciężarów.

Pismem z dnia 8 maja 2007 r., uzupełnionym pismami z dnia 28 czerwca 2007 r. i 16 lipca 2007 r., skarżąca "A" spółka z o.o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka ma zamiar nabyć od wspólnika udziały w celu ich umorzenia. Przedmiotowe udziały zostały nabyte ...

Czy uiszczone na rzecz byłego pracodawcy kwoty należności z tytułu zwrotu kosztów szkolenia na aplikacji mogą zostać ujęte w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?

INTERP0RETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra F ...

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

umowa darowizny nieruchomości wraz z zaciągniętym kredytem dokonanej na rzecz Wnioskodawcy przez brata i bratową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 128 ms