Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rabaty transakcyjne

Stan faktyczny: Spółka nasza jest producentem koncentratów soków owocowych. Do procesu produkcji nabywa m.in. pektyny od dostawców zagranicznych. W miesiącu czerwcu br. Spółka nabyła od stałego dostawcy szwąjcarskiego posługującego się numerem niemieckim VAT pewną partię surowca do produkcji. Dostawa ta została udokumentowana fakturą i stanowiła dla Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu czerwcu 2004. W miesiącu lipcu 2004 otrzymaliśmy od swego dostawcy korektę z udzielonym rabatem za rok 2003 w związku z realizacją pewnego poziomu zamówień. Z otrzymanego dokumentu wynika, że korekta odnosi się do opisanej wcześniej faktury i koryguje w całości jej wartość. Jednocześnie wiadomym jest, że korekt takich będzie więcej, aż do rozliczenia przyznanego Spółce rabatu za rok 2003. Pytanie: Czy w świetle powyższego można przyjąć, że Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (art. 5 ust. I pkt 4 ustawy o VAT), a udzielony rabat nie ma wpływu na fakt dokonania i rozliczenia takiej transakcji?Czy też należy uznać, że udzielony rabat wywiera skutek w postaci konieczności korekty In minus wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, co wiązałoby się z koniecznością wykazania takiej korekty w deklaracji VAT-7, a jeśli tak to w rozliczeniu za jaki miesiąc ?

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 3.08.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.08.2004 r.) oraz pismo z dnia 22.09.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2004 r.) informuje: Jak wynika z przedstawionego w piśmie z 3.08.2004 r. stanu faktycznego, P ...

Czy wystawiając jedną fakturę korygującą na kwotowy rabat potransakcyjny i rabat dodatkowy postępujemy prawidłowo, a przyznany rabat spełnia warunki do zmniejszenia obrotu zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy o VAT.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak L.dz. F/68/2005 z dnia 24.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ...

Czy premia otrzymana w związku z dokonaniem zakupów towarów handlowych powinna być rozpoznawana jako rabat pomniejszający wartość zakupionych towarów handlowych i w związku z powyższym obniżać koszty uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą zakupionych przez Spółkę towarów?

Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy premia otrzymana w związku z dokonaniem zakupów towarów handlowych powinna być rozpoznawana jako rabat pomniejszający w ...

Czy z powodu transakcji, w których cena ustalona jest poniżej poziomu ceny rynkowej zostaną oszacowane dochody i oszacowany dodatkowy podatek dochodowy w świetle art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka pismem z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu 13.05.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez organ podatkowy przesłanek art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) . ...

czy koszty związane z zakupem przez Spółkę towarów przekazywanych następnie klientom nie będących bezpośrednimi odbiorcami Spółki są kosztem uzyskania przychodów w roku poniesienia tych kosztów.

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 czerwca 2005 r. (wpływ do Urzędu dn. 30.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty związane z zakupem przez Spółkę towarów przekaz ...

Czy rabat potransakcyjny progowy, który można nazwać również bonusem od obrotu, premią pieniężną mający charakter okresowych rozliczeń, a zatem uniemożliwiający powiązanie go z konkretną dostawą należy zdefiniować jako odpłatne świadczenie usług na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535).?

POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005r. (data wpływu do tut. urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.)Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego ...

Czy premie pieniężne wypłacane kontrahentom pod warunkiem dokonania przez nich ustalonej wartości zakupów oraz terminowego regulowania płatności należy uznać za rabat, o którym mowa w przepisie atr. 29 ust. 4 ustawy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03. 2005r. ( data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzec ...

Jak należy traktować otrzymane w postaci not kredytowych upusty, rabaty lub premie, dotyczące zakupów u dostawcy zagranicznego, naliczane dla wielu dostaw lub dla dostawy za dany okres?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 31 ust. 1-3, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez J. na postanowienie Naczeln ...

Pytanie dotyczy obciążenia kosztów uzyskania przychodów kosztami usług promocyjnych wykonywanych przez firmę bułgarską w ramach zawartej z nią umowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.09.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.11.2005r. (data wpływu do Urzędu 01.12.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, czy udzielane przez Spółkę dofinansowanie traktować można jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60), art. 29 ust. l, ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 15.03.2005 r. (znak L.dz.FK/12/2005 z datą wpływu 17.03.2005 r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosow ...

Generowanie strony w 37 ms