Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: moment powstania nadpłaty

Pytanie Podatnika dotyczy momentu powstania nadpłaty oraz zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych

Zgodnie z postanowieniami art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem: 1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, 2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, 3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należnośc ...

Czy na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie istnieje nadpłata podatku dochodowego?

Dnia 15.06.2005 r. podatnik złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Braniewie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie. Z opisanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż od 01.03.1998 r. został pozbawiony renty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do tego świadczenia zostało przywrócone po 52 ...

Pytanie Podatnika dotyczy podwójnego zapłacenia podatku VAT i powstania nadpłaty do rozliczenia w późniejszym okresie rozliczeniowym.

Działając na podstawie art. 216, art. 217, art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 51 § 1, art. 60 § 1, art. 72 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 99 ust. 2, ust. 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2006 r. (data ...

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002r. sygn. K45/01 obowiązujące od 1 stycznia 2000r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miały zastosowanie do podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Podatnicy ci byli więc zobowiązani do składania deklaracji na zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie 2002r. oraz składania zeznania rocznego za ten okres, a nadpłata w tym podatku powstawała u nich, w myśl art. 74 § 2 Ordynacji podatkowej, z dniem złożenia zeznania rocznego za 2002r

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 grudnia 2006 r. (sygn. akt I SA/Bd 700/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2006 r. nr PB2/4117-171/05 w przedmiocie odmowy stwierdzenia Tadeuszowi S... nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od stycznia do czerwca 2002 r. wraz z odsetkami. W uzasadnieniu zaskarżone ...


1. Jaka jest podstawa do wyliczenia wpłat z zysku należnych od Spółki za 2008 r., w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008? 2. Czy zaliczki na poczet wpłat z zysku uiszczane od zysku osiągniętego w okresie, w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej oraz czy Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu wpłat z zysku w trybie przepisów Ordynacji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Skoro w niniejszej sprawie rozpatrywano wyłącznie pytanie o prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, to obowiązkiem organów było ustosunkowanie się wyłączniedo tej kwestii bez rozważania ewentualnej zasadności takiego wniosku wynikającej z przyjętej w pozostałych sprawach wykładni przepisów u.p.t.u.

Wnioskiem z dnia 27 września 2005 r. Skarżąca - N. wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego W. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W stanie faktycznym wniosku wskazała, że dokonuje przemieszczenia na terytorium Polski z krajów Unii Europejskiej towarów stanowiących części do masowców pełnomorskich oraz kontenerowców pełnomorskich b ...: moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu nadpłaty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 41 ms