Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin zwrotu nadpłaty

Pytanie Podatnika dotyczy momentu powstania nadpłaty oraz zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych

Zgodnie z postanowieniami art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem: 1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, 2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, 3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należnośc ...

Podatnik wystapił z zapytaniem w sprawie ustalenia stawki podatku VAT na usługi w zakresie robót budowlano-montażowych i robót konserwacyjntch związanych z budownictwem mieszakniowym. Jednocześnie wniosek zawierał pytanie o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz o dokumentach wymaganym, które podatnik jest zobowiązany do dołączenia do deklaracji VAT-7, w której występuje o zwrot?

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyc ...

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy potrącenie kwoty wynikającej z korekty zmniejszającej z kolejnych faktur będzie upoważniało do zwrotu nadpłaty podatku w terminie 25 dni?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka, w związku z realizowaniem dostaw wewnątrzwspólnotowych, wykazuje w każdym miesiącu nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, załączając jednocześnie wniosek o zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni. Podatnik spełnia warunek o zapłacie należności z faktur, określony w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2 ...

pytanie dotyczy najszybszego zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym jakim jest 25 dniowy termin od daty złożenia deklaracji podatkowej (wg.art.87 ust.6 ustawy o podatku VAT).

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Przygotowany został projekt pt."Dostosowanie infrastruktury Miasta i Gminy do wymagań UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wody pitnej", w ramach którego podatnik prowadzić będzie inwestycję polegającą na modernizacji sieci kanalizacyjnej i stacji uzdatniania wody już istniejącej oraz wybudowaniu nowej sieci kanalizacyjnej i stacji u ...

Czy istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług od dokonanych zakupów inwestycyjnych związanych z budową środka trwałego?

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka podatnik podatku dochodowego od osób prawnych - prowadzi budowę hali produkcyjnej. W związku z realizowaną inwestycją od dokonywanych zakupów materiałów tworzących środek trwały oraz od zakupów usług budowlanych płacony jest podatek VAT naliczony zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ...

1. Trzymiesięczny termin określony w art. 77 § 3 ordynacji podatkowej biegnie dopiero od dnia doręczenia organowi podatkowemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem i aktami sprawy. Nie można wyłączać zastosowania art. 286 § 2 u.p.p.s.a. w sytuacji określonej w art. 77 § 3 o.p. Jest to norma prawna uzupełniająca uregulowanie zawarte w art. 77 § 3 o.p. 2. Sąd odwoławczy nie jest uprawniony do uzupełniania lub poprawiania podstaw zaskarżenia, czy wreszcie samodzielnego formułowania zarzutów.

Zaskarżonym do Sądu odwoławczego wyrokiem z dnia 16.06.2005 r., sygn. akt I SA/Rz 56/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Wojciecha T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 20.12.2004 r., w przedmiocie odmowy zwrotu oprocentowania. W motywach ww. orzeczenia Sąd wyjaśnił, że decyzją z dnia 16.05.2002 r. Urząd Skarbowy w Mielcu ustalił podatnikowi wysokość w ...


1. Jaka jest podstawa do wyliczenia wpłat z zysku należnych od Spółki za 2008 r., w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008? 2. Czy zaliczki na poczet wpłat z zysku uiszczane od zysku osiągniętego w okresie, w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej oraz czy Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu wpłat z zysku w trybie przepisów Ordynacji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Prawo do skorzystania z przyspieszonego terminu zwrotu podatku VAT w przypadku otrzymania wkładu niepieniężnego w zamian za udziały.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Czy planowany nowy podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2009 pomiędzy Wspólnikami Spółki, dokonany po zakończeniu roku podatkowego, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r., będzie podatkowo neutralny dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki? 2. Jeżeli wskazany w pytaniu w punkcie 1 powyżej planowany nowy podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2009 pomiędzy Wspólnikami Spółki nie będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki, to: a. czy Wnioskodawca powinien wówczas dokonać korekty zeznania rocznego (CIT-8) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009, uwzględniającego nowy podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2009, w tym dokonać korekty zaliczek na podatek dochodowy we wszystkich miesiącach 2009 r.? b. czy w związku z dokonaniem korekt zaliczek na podatek dochodowy we wszystkich miesiącach 2009 r. oraz dokonaniem korekty zeznania rocznego (CIT-8), które to korekty wynikać będą ze zmiany podziału zysków Spółki pomiędzy Jej wspólnikami, skutkującymi zmniejszeniem udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki za cały 2009 r. powstanie po stronie Wnioskodawcy nadpłata podatku dochodowego, a Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot nadpłaconego podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 126 ms