Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczenie na poczet zaległości podatkowej

Pytanie Podatnika dotyczy momentu powstania nadpłaty oraz zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych

Zgodnie z postanowieniami art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem: 1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, 2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, 3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należnośc ...

Czy można zaliczyć na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości kwotę ulgi mieszkaniowej, która nie znalazła pokrycia w podatku za rok 2004 ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, że w 2003 r. dokonał sprzedaży mieszkania własnościowego, które było nabyte w 1999 r. Ze sprzedaży uzyskał przychód w wysokości 60.000,00zł. Podatnik złożył oświadczenie, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczy na cele mieszkaniowe. W tym samym roku podatnik nabył mieszkanie własnościowe za kwotę 45.000,00zł, ponosząc przy tym kosz ...

Czy można na wniosek spółki cywilnej i jej wspólników dokonać zaliczenia zwrotu VAT spółki cywilnej na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spółki?

Wnioskiem złożonym w dniu 31.02.2005r. spółka cywilna wystąpiła z zapytaniem o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej dokonania zaliczenia zwrotu VAT s.c. za zgodnym oświadczeniem wszystkich wspólników, na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spółki. Na wezwanie Naczelnika Urzędu do uzupełnienia braków w złożonym wniosku, co do daty zaistnienia zdarzenia i jego ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przeniesienie na rzecz Gminy Miasta ..... prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej, tj. za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości?

POSTANOWIENIE W dniu 27.04.2005r. Prezydent Miasta wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wnios ...

Z przedstawionego przez Podatniczkę stanu faktycznego wynika, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej, zabudowanej. Nieruchomość ta została przekazana na rzecz Wnioskodawcy w 2001 r. przez byłego męża w wyniku przeprowadzenia rozdzielności majątkowej. Nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 5 lat (odbiór nastąpił w 2003 r.), jednak nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i nie była amortyzowana. W okresie jej użytkowania nie poniesiono nakładów na ulepszenie budynku, które stanowiłyby co najmniej 30 % wartości początkowej oraz nigdy nie przysługiwało jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z przekazaną nieruchomością. Jako osoba trzecia wobec której została orzeczona odpowiedzialność za zaległości podatkowe Podatniczka podjęła decyzję o przekazaniu posiadanej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Podatniczka wniosła o udzielenie informacji, czy zastosowanie - zgodnie z art. 66 Ordynacji podatkowej - szczególnego trybu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez zawarcie umowy ze starostwem o przeniesienie prawa własności nieruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 66 § 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa. W niniejszej sprawie należy wyjść od tego, że osoby trzecie nie są podmi ...

Czy Spółka może rozliczyć podatek dochodowy (PIT-4 oraz PIT-5L wspólników) nadwyżką podatku VAT zadeklarowaną w deklaracji VAT-7 do zwrotu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2005r., postanawia uznać, iż stanowisko podatnika w części dotyczącej możliwości zarachowania kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na zobowiązanie podatkow ...

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia kwoty zwrotu podatku VAT spółki jawnej na poczet zobowiązania podatkowego wspólników spółki, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Decyzja Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr R3-443/01/05 z dnia 20.04.2005 r. dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego (zaliczenie kwoty zwrotu podat ...

1. Na podstawie art. 76 b w zw. z art. 76 a Ordynacji podatkowej, zaliczenie kwoty zwrotu różnicy podatku (od towarów i usług) na poczet zaległości podatkowej dokonuje się z mocy samego prawa i następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej rzeczony zwrot podatku. W powyższym przedmiocie organ podatkowy ma prawny obowiązek wydania postanowienia (art. 76 in initio), które stwierdza (tylko) powstałe - zaistniałe - dokonane ex legę zaliczenie na poczet zaległości podatkowych. 2. Sporne w sprawie zaliczenie kwoty zwrotu podatku na zaległość podatkową nastąpiło z mocy samego prawa przed dniem ogłoszenia upadłości skarżącej -obecnie już zastąpionej przez syndyka - spółki (26 kwiecień 2004 r. - data złożenia deklaracji podatkowej wykazującej zwrot różnicy podatku, 12 maja 2004 r. - data ogłoszenia upadłości spółki); nadto przywoływana zaległość podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r., na którą zwrot podatku został zaliczony powstała, również z mocy prawa, w dniu 1 kwietnia 2004 r., a więc także przed ogłoszeniem upadłości podatnika.

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 861/04 ze skargi Syndyka Masy Upadłości K Spółki z o.o. w M (dalej Syndyk), uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 września 2004 r. i poprzedzające je postanowienie Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2004 r. w przedmiocie zal ...

Spółka w 2001 r. otrzymała dywidendę, od której potrącono i wpłacono podatek dochodowy. W latach: 2001-2002 Spółka poniosła stratę, 2003-2004 rozliczała straty z lat ubiegłych, dlatego nie zmniejszyła zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o zapłacony podatek od otrzymanych dywidend. Spółka ma zobowiązania z tytułu podatku VAT. Czy może wystąpić o zaliczenie podatku dochodowego od otrzymanej dywidendy na poczet tych zaległości?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 7 listopada 2005 r. Nr II USr.V/415-1/05/GH, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Generowanie strony w 20 ms