Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi ochrony

Firma zwraca się z zapytaniem o moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług portierskich. Na podstawie zawartej umowy świadczy usługi portierskie, które obejmują:-zabezpieczenie całodobowego dozorowania terenów i obiektów w oparciu o plan zatwierdzony przez obie strony umowy,-dozorowanie ruchu osobowego i towarowego zgodnie z instrukcją ochrony mienia obowiązującą u zleceniodawcy.Ponadto, zgodnie z umową zapłata za świadczone usługi portierskie ma mieć formę miesięcznej opłaty zryczałtowanej, płatnej na podstawie faktury VAT wystawionej ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Umowa określa 30 dniowy termin zapłaty liczony od daty otrzymania faktury. Ze względu na treść art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy, firma ma problem, czy przedmiot umowy o świadczenie usług portierskich jest usługą z zakresu ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, a więc obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4, czy też zgodnie z art. 19 ust. 1. Firma stoi na stanowisku, że usługa portierska nie mieści się w kategorii wymienionej w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy.

Tut. organ informuję, że:I)w przypadku świadczenia usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 93.05.12.00.00- usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, w którym zawarte są min. usługi portierów, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), tj. z chwilą (...) wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. ...

Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie po stronie usługobiorcy usługi ochrony mienia w miesiacu wystawienia faktury, będącym równocześnie miesiącem terminu płatności (przy niezapłaceniu wczesniej)?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Podatnika "X" – przedstawione we wniosku z dnia 14.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usługi ochrony mienia wykonanej prze ...

Czy zastosowane stawki podatkowe są prawidłowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1,art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2006 r. w sprawie udzielenia in ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku wystawienia faktury przez słowacką firmę za monitoring systemu alarmowego Podatnik jest obowiązany do naliczenia podatku należnego VAT za ww. usługi i wystawić fakturę wewnętrzną?

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik zawarł z firmą słowacką umowę o całodobową ochronę obiektu. W ramach tej umowy kontrahent UE ochrania obiekt za pomocą monitoringu systemu alarmowego, systemy napadowego oraz działania grupy interwencyjnej. Z załączonej przez podatnika kopii faktury ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z zawartym porozumieniem, tj. koszty zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy podmiotu X oraz koszty związane z zapewnieniem ich dowozu z miejsca zakwaterowania do portu lotniczego i z powrotem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, b ...


Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem o moment, w którym Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu ww. nabycia.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za ...

Sprzedaż przedmiotowych materiałów dydaktycznych jest opodatkowana podatkiem VAT oraz podlega ewidencji na kasie rejestrującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imie ...

Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „Zabezpieczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia osób z ostrymi zespołami wieńcowymi i urazami wielonarządowymi oraz wypadków masowych na obszarze pogranicza”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...


Generowanie strony w 6 ms