Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akwizycja

Czy cała kwota prowizji akwizycyjnej ponoszonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej zarachowania dla celów rachunkowych?

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn.29.08.1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dn. 28.06.2004r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Towarzystwo XXX ponosi koszty akwizycji, których głównym elementem są koszty prowizji pośredników ubezpieczeniowych. Są one ewidencjonowane w trakcie miesiąca na p ...

1. Czy poprawne byłoby zaliczenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe do kosztów podatkowych naliczonych kosztów akwizycji skorygowanych o aktywowane koszty akwizycji / rozliczane w czasie/, czy też o koszcie podatkowym powinien decydować moment wystawienia faktury przez pośrednika? 2. Dotyczy prowizji reasekuracyjnych.

Podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z następującymi pytaniami: Czy poprawne byłoby zaliczenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe do kosztów podatkowych naliczonych kosztów akwizycji skorygowanych o aktywowane koszty akwizycji (rozliczane w czasie), czy też o koszcie podatkowym powinien decydować moment wystawienia faktury przez pośrednika? Czy naliczone prow ...


Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów akwizycji w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2002-2004.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2005 r. znak EK/4770/05 (data wpływu 5.04.2005 r.), uzupełnionego w dniu 16.05.2005 r. pismem nr EK/21/05 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy z tytułu wypłacania osobom niebędącym pracownikami wygranych w konkursie, na Spółce ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania funduszem emerytalnym oraz reprezentuje go wobec osób trzecich. W celu pozyskiwania członków do Funduszu Spółka zawarła umowę o prowadzenie działalności akwizycyjnej z Bankiem. Czynności akwizycyjne prowadzone są przez uprawnionych pracowników Banku za wynagrodzeniem otrzymywanym od Banku w ramach sto ...

Czy zmiana miejsca prezentacji w bilansie aktywowanych kosztów akwizycji wpływa na podatkowy charakter tych kosztów?

Wnioskiem z dnia 5.04.2005r. (uzupełnionym pismem z dn. 16.05.2005r.) Spółka wystąpiła do organu I instancji o udzielenie informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Spółka wniosła o interpretację art. 12 w nawiązaniu do art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawiono następujący stan faktyczny: ...

Jakie są zasady rozpoznawania w podstawie opodatkowania prowizyjnych kosztów akwizycji oraz kosztów akwizycji rozkładanych w czasie (aktywowanych)?

W złożonym wniosku podatnik, podnosi zagadnienie rozpoznawania podatkowego kosztów traktowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako koszty akwizycji (koszty prowizji pośredników ubezpieczeniowych tj. agentów, brokerów itp.) W opinii podatnika, można znaleźć wiele istotnych argumentów pozwalających na uznanie za koszty uzyskania przychodów prowizji na zasadzie współmierności do osiąganych przych ...

Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być na podstawie obecnego brzmienia art.15 ust.4 ustawy CIT zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art.12 ust.1 pkt 5 ustawy CIT ?

W ramach prowadzonej przez siebie działalności ubezpieczeniowej Spółka wykonuje czynności ubezpieczeniowe związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w dziale II- Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. W tym zakresie Spółka zwiera lub zleca zawieranie umów ubezpieczenia uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym. W celu u ...

Czy wydatki z tytułu wypłacanych pośrednikom ubezpieczeniowym prowizji akwizycyjnych powinny na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w roku, którego dotyczą ?

Z przedstawione go przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawiera lub zleca zawieranie umów ubezpieczenia uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym, spełniającym warunki uznania ich za agentów lub brokerów ubezpieczeniowych. W celu otrzymania składek z tytułu umów ubezpieczenia Spółka podpisuje z pośrednikami umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe, na podstawie których pośrednicy w zamian z ...


Generowanie strony w 5 ms