Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szacowanie wartości

Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku, poz. 926 z późn. zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 03.02.2003 r.) w sprawie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży lokalu wyjaśnia, że przychody ze sprzedaży środków trwałych podlegają opodat ...

Dotyczy określenia wysokości dochodu uzyskanego z tytułu zakupu - w drodze przetargu ograniczonego - zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dot. określenia wys ...

Czy „usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych" - PKWiU 74.84.14-00.00 (KU 89302), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też mogą korzystać ze zwolnienia od tego podatku?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3. Natomiast opodatkowaniu według obniżonej stawki lub też zwolnieniu od tego podatku podlegają tylko te towary i usługi, dla których preferencyjną stawkę bądź też zwolnienie przewidz ...

Czy Spółka przyjęła właściwą metodologię kalkulacji ceny i czy wybrana metoda kalkulacji ceny nie naraża jej na ryzyko szacowania przychodu przez kontrolę podatkową?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Zapytanie dotyczy wyboru właściwej metody kalkulacji cen w sytuacji gdy ta sama zagr ...

Czy ma zastosowanie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (określenie przychodu przez organ podatkowy) przy sprzedaży na rzecz inwestora nieruchomości za cenę 1 EUR na podst. umowy inwestycyjnej, zgodnie z którą powstaną w Polsce nowe miejsca pracy oraz powstanie zakład? Sprzedaży dokonano po zakończeniu przetargu na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie Nr ARP/DFK ...

Czy podatnik postąpił prawidłowo wprowadzając grunt do ewidencji środków trwałych według wartości wynikającej z wyceny biegłego oraz uznając w/w wartość za koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży nieruchomości wraz z gruntem?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 27.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

1) czy w związku z opisanym niżej stanem faktycznym, za prawidłowe należy uznać ustalenie wartości firmy dla celów podatkowych (zgodnie z treścią art. 16g ust. 2 w związku z art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w oparciu o wartość zobowiązań zaciągniętych w walutach obcych ustaloną w dniu dokonania wyceny (przyjmując kursy z dnia 30 września 2006 r.), na podstawie której została skalkulowana wartość przedmiotu aportu (przedsiębiorstwo) oraz nominalną wartość wydanych w zamian udziałów, pomimo iż dla celów rachunkowych transakcja zostanie rozliczona na podstawie kursów obowiązujących w dniu dokonania transakcji, 2) czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę poszczególnych składników majątkowych uprzednio wniesionych aportem w postaci przedsiębiorstwa (art. 55 k.c.), kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie wartość udziałów wydanych za te składniki majątkowe wraz z kosztami przejętych zobowiązań, odpowiadająca de facto wartości początkowej tych składników majątkowych (ustalonej zgodnie z treścią art. 16g ust. 10 w/w ustawy), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane do momentu transakcji sprzedaży.

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23-04-2007 r. Sp. z o.o. „E” wniesionego przez Pełnomocnika na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 13-04-2007 r. Nr 1473/881 ...

Czy Spółka może zaliczyć wypłaconą należność lekarzowi w koszty uzyskania przychodów na podstawie wartości oszacowanej zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 45 ms