Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obiekt użytkowy

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z budynkiem wykorzystywanym do wykonywania czynności nieopodatkowanych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikowi przysługuje praw ...

Czy słusznie postępujemy nie wystawiając dzierżawcy dzierżawiącemu od nas stację paliw faktur VAT za opłaty podatku od nieruchomości i podatku za wyłączenie nieruchomości z użytkowania rolniczego? Naszym zdaniem podatki nie są towarem ani też usługą.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535)” ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: sprzedaży- rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów”. W katalogu czynności wymienionych w powołanym przepisie nie mieści się podatek o ...

Czy roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Klasztoru (Dom) powinny być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 7% czy też według stawki 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 14 grudnia 2005r. (doręczonego dnia 15 grudnia 2005r. ) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki z o.o., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego ...

Czy zastosowanie zwolnienia z podatku VAT w przypadku czynszu za dzierżawę gruntu, który w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową, a dzierżawca ustawił na nim pawilon handlowy niezwiązany trwale z gruntem jest prawidłowe, czy też powinien zastosować podstawową stawkę podatku VAT, to jest 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2006 roku U.G. i M. w R. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki podatk ...

Zastosowanie 7% stawki podatku VAT w przypadku usług montażu w obiektach użytkowych.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 §1, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia ....08.2006r. (data wpływu do urzędu ....08.2006r.), uzupełnione pismem z dnia ....09.2006r. (data wpływu do urzędu ....09.2006r.) w sprawie zastosowania 7% stawk ...

Gmina zwróciła się o rozstrzygnięcie kwestii, czy zbycie udziału Gminy w nieruchomości zabudowanej obiektami o charakterze użytkowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozparzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 12.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza ...

Stawka na roboty związane z budową budynków na terenie obiektu zabytkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Opodatkowanie dopłat związanych z realizowaną inwestycją.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 172 ms