Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transakcja trójstronna

1. Czy występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez firmę, jeżeli sprzedawca będący spółką niemiecką posiada 100% udziałów w firmie polskiej? 2. Czy zastosowana stawka zerowa jest prawidłowa? 3. Czy z uwagi na fakt posiadania w firmie 100% udziałów przez spółkę niemiecką może ona korzystać z numeru NIP UE firmy polskiej?

R. POLSKA Sp. z o.o. (zwana dalej Podatnikiem) zwróciła się pismem z dnia 16.08.2004r. (data wpływu 19.08.2004r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa w niżej opisanej sytuacji. Podatnik współpracuje z firmą R. GmbH mającą siedzibę na terenie Niemiec, która ma w firmie R. POLSKA 100% udziałów, przy czym firmy te działają ja ...

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie:Zwracam się z zapytaniem w zakresie zasad kwalifikowania transakcji zawieranych pomiędzy trzema podmiotami:. sprzedawca jest spółką polska,. kupującym jest spółka z kraju nie należącego do Unii Europejskiej,. zaś odbiorcą towaru jest podmiot z Unii Europejskiej. Jest to transakcja trójstronna. Stan faktyczny: Wnioskodawca „A” Spółka z 0.0. jest producentem przekaźników ciepła. Jest to produkt wysoce specjalistyczny, na który poszukuje się nabywców na całym świecie. W tym celu nawiązana jest ścisła współpraca ze spółką „B”, która ma siedzibę w Kanadzie i ma doświadczenie, wiedzę i rozbudowane zaplecze marketingowe i handlowe. Spółka „B” poszukuje nabywców tych produktów, w tym na rynku europejskim. Oczywiście w przypadku pozyskania odbiorcy towarów w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, bezcelowym jest, aby towar był wysyłany do Kanady a następnie przesyłany do odbiorcydocelowego. Stąd planujemy, aby w takim przypadku towar był wysyłany przez spółkę „A” bezpośrednio do odbiorcy docelowego, w tym przypadku do odbiorcy mającego siedzibę w Unii Europejskiej. Stąd faktura wystawiona zostanie z podaniem trzech podmiotów:Sprzedawca: „A” Spółka z 0.0. w Polsce Kupujący: „B” spółka w Kanadzie Odbiorca: - podmiot z Unii Europejskiej. Pytanie: Powstaje na gruncie odpisanego stanu faktycznego wątpliwość, jak traktować taką transakcję, czy jako dostawę wewnątrzwspólnotową, czy jako sprzedaż eksportową. Co jest ważniejsze, czy miejsce dostawy towaru, czy siedziba Kupującego.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.10.2004r.) informuje: Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka jest producentem przekaźników ciepła, na które to produkty poszukiwani są nabywcy na ...

Czy w transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej w przypadku gdy Spółka dokonuje nabycia samochodu specjalistycznego od firmy włoskiej a następnie dokonuje dostawy do firmy niemieckiej przy czym ten samochód dostarczany jest bezpośrednio z Włoch do Niemiec a firmy te są podatnikami podatku od wartości dodanej, od dokonanej dostawy tego samochodu do kontrahenta niemieckiego potwierdzonej fakturą VAT obowiązuje stawka podatku w wysokości 0%

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. wnioskiem z dnia 14.01.2005r. uzupełnionym w dniu 02.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskoda ...

Stan faktyczny: Firma sprzedała partię obuwia do firmy z Wielkiej Brytanii zarejestrowanej dla potrzeb VAT UE. Na zlecenie kupującego towar ten został wysłany bezpośredniop do docelowego odbiorcy, tj. firmy rosyjskiej z Moskwy. Odprawa celna została dokonana, towar do odprawy zgłaszał Sprzedający, czyli nasza firma. Pytanie: Czy taka transakcja powinna być uwzględniona w kwartalnej informacji podsumowującej VAT UE?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póżn. zmianami) jest prawidłowe. UZASA ...Zakup towaru przez Podatnika następuje od osoby fizycznej z Luksemburga nieprowadzącej działalności gospodarczej i niemającej nr identyfikacyjnego VAT UE. Następnie towar jest sprzedany bezpośrednio firmie niemieckiej posiadającej nr identyfikacyjny VAT UE. Czy powyższą transakcję należy traktować jako trójstronną i zastosować stawkę 0%?

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: zakup towaru przez Podatnika następuje od osoby fizycznej z Luksemburga nieprowadzącej działalności gospodarczej i niemającej nr identyfikacyjnego VAT UE. Następnie towar jest sprzedany bezpośrednio firmie niemieckiej posiadającej nr identyfikacyjny VAT UE. Pytanie Podatnika: czy powyższą transakcję należy traktować jako trójstronną i zastosować ...

1. Czy prawidłowe jest fakturowanie przy sprzedaży zagranicznej (wewnątrzwspólnotowej i eksportowej) kosztu transportu? 2. Czy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i eksportowych należy rozbijać koszt transportu na odcinek krajowy i zagraniczny? 3. Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinien stosować podatnik dla zafakturowania kosztów transportu dla dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportowych? 4. Jaka stawkę podatku od towarów i usług powinien stosować dla zafakturowania kosztów transportu dla transakcji trójstronnych, gdzie: a). płatnikiem jest kontrahent z kraju UE, a dostawa poza kraje UE, b). płatnikiem jest kontrahent poza UE, a dostawa do kraju UE. Podatnik, odpowiednio do powyższych pytań, przedstawił następujące stanowisko: 1. Na fakturze VAT winien być ujęty koszt transportu. 2. Transport winien być podzielony na odcinek krajowy i zagraniczny dla dostaw eksportowych. 3. Transport dla dostaw wewnątrzwspólnotowych objęty jest stawką podatku VAT 0%, , natomiast dla dostaw eksportowych stawką 0% dla odcinka krajowego i NP. dla odcinka zagranicznego. 4. Transport dla transakcji trójstronnych objęty jest stawką podatku VAT: a). 0% gdy płatnikiem jest kontrahent z kraju UE, a dostawa poza kraje UE, b). 0% gdy płatnikiem jest kontrahent poza UE, a dostawa do kraju UE.

Stan faktyczny: Spółka jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT UE. Produkty sprzedaje na terenie kraju, do krajów unijnych i poza unijnych. Do sprzedaży do krajów unijnych WDT na towary podatnik stosuje stawkę podatku VAT 0% przy spełnieniu warunków art. 42. Na fakturach sprzedaży oprócz towarów ze stawką 0% Spółka wykazuje transport. W celu rozwoju sprzedaży zagranicznej, b ...

Wnioskujący pyta czy opisaną niżej transakcję można uważać za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną i wystawić faktury ze stawką VAT 0%? Ponadto spółka pyta, czy ma obowiązek uzyskania oficjalnego potwierdzenia, że podatek jest naliczany przez firmę węgierską, czy też zostanie to automatycznie zweryfikowane w unijnym systemie wymiany informacji o VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat ...

Podatnik zapytuje czy w informacji podsumowującej VAT-UE obok kwoty nabyć wewnątrzwspólnotowych nalezy wykazać numer NIP UE wyznaczonego przez kontrahenta szwajcarskiego przedstawiciela podatkowego.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 25.05.2005 r. oraz pismem z dnia 12.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 33 ms