Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za wydanie zaświadczenia

Czy do opłat zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 11 są zaliczane opłaty za media? Czy nadpłaty z tytułu opłat z art. 4 ust 1,2,4,5 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych należy traktować jako zaliczki podlegające opodatkowaniu? Jak traktować opłaty pobrane przez Spółdzielnię za wydane członkom zaświadczenia i odpisy dokumentów?

Dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie nr DP/443-20/2004 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano, iż wymaga ona częściowej zmiany, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacj ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej (apteka) można zaliczyć wydatki poniesione na zmiany w zezwoleniu na prowadzenie tej działalności?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 §1 , art. 14a §1, § 3, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 czerwca 2005 roku dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie po ...

Dotyczy obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie informacji o podatnikach, ze zbioru danych gromadzonych w organie podatkowym, składanych przez komorników sądowych w związku z prowadzoną egzekucją.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) postanawia się Udzielić interpretacji dotyczącej obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie informacji o podatnikach ze zbioru danych gromadzonych w organie podatkowym składanych przez komorników sądowych związanych z prowadzoną egzekucją, stwierdzając ż ...

Czy zwrócone pracownikom wydatki z tytułu składek na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006 r. o wydanie pise ...

Czy zarówno wynagrodzenia pracowników wypłacane im za czas trwania szkolenia (wkład finansowy Spółki w szkolenia), jak i wartość wydatków na opłacenie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających nabyte umiejętności stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie wniosku złożonego w dniu 19 października 2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawion ...

Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np. za zajęcia dzieci, za ogniska, imprezy, wpływy z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów imprez, opłaty wnoszone przy ustanawianiu praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, (-) przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali, (-) z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa wg ceny rynkowej, (-) przychody z odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie. 2. Kosztów ogłoszeń o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 5 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 8 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów pra ...

Opodatkowanie opłat za wystawiane zaświadczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czynność wydawania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby objęta jest zakresem uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 12 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. (i odpowiednio obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r. § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r.)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy opłaty za wydanie zaświadczenia o zapewnieniu odbioru odpadów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 33 ms