Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rusztowanie

dotyczy kwalifikacji rusztowań budowlanych wg Klasyfikacji Środów Trwałych oraz zastosowania stawki amortyzacyjnej

Pismem z dnia 5.07.2004 r. (data wpływu 8.07.2004 r.) zwrócił się pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie dotyczy kwalifikacji rusztowań budowlanych wg Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zastosowania stawki amortyzacyjnej. W przedstawionym stanowisku podaje pan, iż rusztowania budowlane należy zakwal ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi najmu, montażu i demontażu rusztowań służących do wykonania remontu, przebudowy oraz konserwacji jednostek pływających.Zdaniem Pytającego świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi najmu, montażu i demontażu rusztowań służących do wykonania remontu, przebudowy oraz konserwacji statków zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 35.11. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się DO usług polegający ...

Czy działalność sklasyfikowana jako STAWIANIE RUSZTOWAŃ może być opodatkowana wg stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 5,5%?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 31.01.2005r. (data wpływu do Urzędu 28.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalnoś ...

Czy świadczone przez Spółkę usługi polegające na montażu i demontażu rusztowań w związku z remontem statku wymienionego w klasie PKWiU pod symbolem ex 35.11 podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dn. 24.01.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu), uzupełnionego pismami w dniach 27.01.2005 i 16.02.2005r , żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 83 ust. l pkt 14 i 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ...

Czy wydatki z tytułu zakupionych dla potrzeb działalności gospodarczej elementów rusztowań można zakwalifikować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania elewacji dociepleniowej w budynkach wielokondygnacyjnych.Dla potrzeb tej działalności podatnik zakupił rusztowania.. Zakup został zafakturowany przez dostawcę jako "elementy rusztowań". Faktura opiewa na wartość netto 238.075,44 zł..a poszczególne elementy nie przekraczają ceny 1500 zł.Firma zakwalifikowała powyżej opisane rusztowani ...


Podatnik zapytuje o stawkę podatku VAT właściwą dla usług montażu, demontażu oraz udostępniania (najmu) rusztowań na statkach wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 w celu ich remontu lub konserwacji.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 04.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określen ...

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawkę 8,5% ryczałtu od przychodów uzyskiwanych w prowadzonej działalności?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r., Dz. U. 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 1 marca 2005 r., (wpływ: 3 marca 2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki zryczałtowanego podatk ...

Czy zakupione przez Firmę rusztowania elewacyjne można zaliczyć do środków trwałych i czy należy je amoryzować ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 września 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania zakupionych dla potrzeb prowadzonej firmy rusztowań budowlanych stwierdza, ...

Podatnik pyta o stawki podatku VAT dla usług montażu/demontażu rusztowań na remontowanych lub przebudowywanych statkach

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2005 r. (data wpływu 1 czerwca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku Vat dla usług montaż ...

Generowanie strony w 4 ms