Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienie z obowiązku składania deklaracji

dotyczy obowiązku składania deklaracji VAT i CIT przez podatnika nieosiągającego obrotu i przychodu

„O.” sp. z o.o. zwróciła się w dniu 18.08.2004 r. z pisemnym zapytaniem o zakresie stosowania art. 99 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jak również przepisu art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). Podatnik przedstawiając stan faktyczny podał, iż „O.” Sp. z o.o. z siedzibą w ...

Czy dochód osiągnięty przez związek zawodowy (zarządzany przez Komisję Międzyzakładową) z działalności prowadzonej w charakterze ubezpieczającego, jeżeli zostanie przeznaczony na cele statutowe, będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych? 2) Czy w związku z powyższym zwolnieniem Podatnik nie ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji o wysokości dochodu (straty) CIT-2?

W odpowiedzi na pierwsze pytanie, tutejszy organ podatkowy informuje, iż zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych dz ...

Wspólnota mieszkaniowa złożyła w 2003 r. oświadczenie o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 13 lipca 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), tym samym zwolniona była z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji CIT-2. Wobec powyższego pytanie dotyczy możliwości dalszego korzystania ze zwolnienia od składania comiesięcznych deklaracji CIT-2.

Wspólnota mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem dotyczącym obowiązku składania w 2005 r. comiesięcznej deklaracji CIT-2. Podatnik stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt złożenia w 2003 r. oświadczenia o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 13 lipca 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) korzysta ze zwolnienia z tego ...

Czy w przypadku braku obowiązku pobierania podatku od odsetek zgodnie z polską-fińską umową o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, Spółka będąca płatnikiem jest zobowiązana do składania do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych (CIT-10)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku braku obowiązku pobierania podatku od odsetek zgodnie z polską-fińską umową o zapobieżeniu podwó ...

Czy podatnikowi będącemu Stowarzyszeniem, nie prowadzącemu działności gospodarczej i przeznaczającemu dochody w całości na realizację celów statutowych, przysługuje zwolnienie z obowiązku składania deklaracji CIT-2 o wysokości dochodu (straty).

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Muzycznej posiada osobowośc prawną. Jest organizacją zarejestrowaną działającą na podstawie obowiązującego prawa o sytowarzyszeniach, przepisów regulujących działalność organizacji pożytku publicznego, a także w oparciu o statut stowarzyszenia, który precyzyjnie określa jego cele i środki działania, jak również sposoby ich r ...

Czy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnik, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia jest zwolniony z przedkładania comiesięcznej deklaracji CIT-2 o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 27 czerwca 2005 r. (sporządzonym w dniu 23 czerwca 2005 r.), uzupełnionym w dniach 5 i 16 sierpnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów p ...

dot. obowiązku składania deklaracji CIT-2 oraz zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) za określony rok podatkowy przez komitety wyborcze

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.07.2005r. ( data wpływu 12.08.2005r.)o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obow ...

Czy dochody Stowarzyszenia objęte są zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także czy w związku z tym, Stowarzyszenie zwolnione jest z obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT- 2?

Pismem z dnia 9.05.2005r. Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem o udzielenie, w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Podatnika w ww. wniosku stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie jest organizacją społeczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, której podstawowym celem jest: r ...


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy wypłacił koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego oraz koszty przjazdu na szkolenie. Pytanie płatnika dotyczyło kwalifikacji do konkretnego źrodła przychodów wypłacanej kwoty pieniędzy, zwolnienia z obowiązku naliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz niewypełniania deklaracji PIT-8C.

W dniu 18 stycznia 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie wątpliwości związanych z wypełnieniem informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych tzw. PIT ? 8C. Z przedstawionego w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że Powia ...

Generowanie strony w 13 ms