Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki budżetowe

Czy odsetki naliczone przez ZUS od niezapłaconych składek na Fundusz Pracy powinny być przez organizację posiadającą status organizacji pożytku publicznego opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Pismem z dnia 6.08.2004 r. (znak: L.dz. 414/2004) Towarzystwo „A.” zwróciło się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień: Z tr ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki od cła oraz od VAT można uznać za koszty podatkowe, czy też będą to wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika: XXX S. A. zgodnie z podpisanymi kontraktami produkuje wyroby przeznaczone na eksport, do których produkcji sprowadza materiały spoza terytorium Polski. Materiały te zostają objęte procedurą celną uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Gdy upływa okres na który wydano pozwolenie Spółka dokonuje rozliczenia, wiąże się to z koniecznością dopuszczeni ...

Czy w przypadku dokonywania wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, konkretnie dotyczących zapłaconych przez Stowarzyszenie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do któtych stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej, należy uznać, że stanowią one przychód podlegający opodatkowaniu ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku z otrzymanym w dniu 26.11.2004r. pismem z dnia 24.11.2004r. (znak 815/FK/2004), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym: 1. Stowarzyszenie (...) jest organizacją pozarządową ...

Czy otrzymane odsetki budżetowe w wyniku uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym podlegają opodatkowaniu i czy należy wykazać je w zeznaniu podatkowym za 2004 r.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a, art. 14 b, art. 14 c, art. 216 par. 1, art. 217 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 01.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu 02.02.2005 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - opodatkowanie otr ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód odpowiadający równowartości wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów?

Spółka pismem z dnia 24.05.2005 r. (wpłynęło w dniu 24.05.2005 r.) zwróciła się do tut. Urzędu z zapytaniem, czy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód odpowiadający równowartości wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów. Opisany przez Spółkę stan faktyczny jest następujący: jako sportowa spółka akcyjna korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art. 17 ust. 1 p ...

Czy w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpiła strata, wydatki poniesione na wpłaty na PFRON i zapłatę odsetek od zobowiązań budżetowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Wnioskiem z 19.08.2005 r., Szpital zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: W okresie od stycznia do maja 2004 r. Szpital w składanych deklaracjach CIT-2 wykazywał stratę. Jednocześnie w okresie tym, w ramach swojej statutowej d ...

Pytanie dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kwot przeznaczonych na zapłatę opłaty PFRON oraz odsetek budżetowych w przypadku poniesienia straty podatkowej.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nieopodatkowania podatkiem dochodowym wydatków nieprzeznaczonych na cele statutowe dzi ...

Jak należy sporządzić deklaracje CIT-2 w przedstawionym poniżej stanie fakycznym w przypadku gdy w okresie styczeń- maj 2004r. osiągnięto stratę oraz gdy w miesiącu następnym osiągnięto dochód.

Publiczny Szpital pismem z dnia 19.08.2005r. /data wpływu do urzędu 22.08.2005r./ złożył wniosek do Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o udzielenie wiążącej interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidu-alnej sprawie podatnika. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że Szpital w okresie ...

Czy z katalogu przedstawionego w poniższym katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wyłacznie składki na PFRON i zapłacone odsetki budżetoqwe stanowią podstawę do naliczenia podatku dochodowego, jako wydatki nie przeznaczone na cele statutowe, gdyby zakład osiągnął dochód ?

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 03.02.2006r. Nr ŁUS II-2-423/9/06/AG w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ? uznając, iż w części ...

Generowanie strony w 47 ms