Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja ostateczna

1. Do chwili wydania ostatecznej decyzji podatkowej określającej zobowiązanie podatkowe podatkiem należnym jest podatek zadeklarowany w zeznaniu za dany rok, zgodnie z treścią art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero zapłata kwoty podatku wynikającej z ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w innej wysokości aniżeli wynikająca z zeznania powoduje wygaśnięcie zobowiązania, o którym mowa w art. 59 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. Dokonując odmiennej interpretacji należałoby przyjąć, że zapłata podatku przez podatnika na podstawie decyzji nieostatecznej pozbawiałaby go możliwości korzystania z instytucji postępowania odwoławczego, a to z uwagi na jego bezprzedmiotowość, gdyż dotyczyłoby ono zawsze nie istniejącego już zobowiązania podatkowego. 2. Skoro jedyna decyzją określającą wymiar podatku za dany rok doręczona została podatnikom po upływie terminu przedawnienia, nie mogła wywołać skutków prawnych, a organ odwoławczy mógł jedynie orzec o jej uchyleniu i umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego z uwagi na upływ okresu przedawnienia.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3.10.2003 r. sygn. akt SA/Rz 963/01 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 22.03.2001 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. Izba Skarbowa powyższą decyzją uchyliła w całości decyzję Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 29.12.2000 r. i określiła wysokość zobowiązania p ...

Czy decyzja tutejszego organu podatkowego w sprawie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego jest decyzją ostateczną i prawomcną w sytuacji, gdy podatnik nie wniósł odwołania od tej decyzji ?

Zgodnie z art. 128 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60) decyzje od których nie służy odwołanie, są ostateczne. Natomiast za decyzje prawomocne uważa się takie decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Wobec faktu, iż Podatnik nie wniósł odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kępnie w terminie ...


W przypadku wydania przez organ odwoławczy postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania (art. 228 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej) nie zawsze skutkiem tego rozstrzygnięcia będzie przeobrażenie decyzji nieostatecznej w decyzję ostateczną - w przypadku wniesienia odwołania przez podmiot niebędący stroną postępowania, postanowienie stwierdzające niedopuszczalność takiego odwołania nie może spowodować, iż decyzja staje się ostateczna.

Wyrokiem z dnia 27.01.2005 r., wydanym w sprawie sygn. akt I SA/Rz 320/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu skargi Justyny B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.07.2004 r., nr IS.IX/3-4407/88/04, w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania podatkowego, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku z dni ...

1. Przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nie jest ponowne rozpoznanie sprawy co do istoty. Postępowanie to nie może przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, w którym bada się na nowo wszystkie zarzuty strony. 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie może być wszczęte w razie zaistnienia przesłanek negatywnych (art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W takim wypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, przepis art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej jedynie przykładowo wymienia dwie przesłanki negatywne, które uniemożliwiają wszczęcie postępowania. Świadczy o tym użycie w tym przepisie wyrazów "w szczególności" przed wskazaniem przesłanek opisanych w pkt 1 i pkt 2. Zatem tego rodzaju przesłanek może być więcej. 3. W szczególności organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji także wówczas gdy kwestionowana przez stronę decyzja nie jest ostateczna. W myśl bowiem przepisu art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej w postępowaniu podatkowym przedmiotem stwierdzenia nieważności może być wyłącznie decyzja ostateczna. 4. Zauważyć jedynie należy, iż odmienną regulację w tym względzie przewiduje przepis art. 156 § 1 k.p.a. dopuszczający również możliwość stwierdzenia w trybie nadzoru nieważności decyzji nieostatecznej.

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. Sygn. akt SA/Sz 1870/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. Nr PB.2.31-4117/4110-5/2003 oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu z dnia 2 lipca 2003 r. Nr PB.2.41-4110/5/2003 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarboweg ...

Czy wypłacany równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypałacany uprawnionym emerytom i rencistom Służby Więziennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 253 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia decyzję ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PD2-4151-27/05 - z dnia 15.06.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących opodatkowania równoważnika pieniężnego za remont z ...

1. Sąd kasacyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej i nie jest uprawniony do uzupełniania lub rozszerzenia powołanych przez skarżącego podstaw zaskarżenia oraz zarzutów. 2. Prawidłowe wskazanie podstawy kasacyjnej w zakresie naruszenia prawa materialnego polega na określeniu konkretnych przepisów prawa, które zostały naruszone przez Sąd, jak również sposobu ich naruszenia, to jest wskazaniu czy naruszenie to nastąpiło przez błędną wykładnię czy też błędne zastosowanie. 3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi, zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym, nie jest formą administracyjnego postępowania odwoławczego. Ten tryb postępowania prawnego został przez skarżącą spółkę wyczerpany i zakończył się wraz z wydaniem ostatecznej decyzji przez Dyrektora Izby Skarbowej. W postępowaniu sądowoadministracyjnym domagać się można natomiast jedynie skontrolowania legalności działania administracji publicznej, a nie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji ostatecznej.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 715/04, oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlanego "R." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Sosnowcu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 rok. Zaskarżoną do ...

Czy datą uzyskania pozwolenia na budowę w myśl art. 26b ust. 2 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dzień, w którym: - została wydana (sporządzona) decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę, - decyzja została dostarczona adresatowi - decyzja uprawomocniła się ?

Ze złożonego wniosku z dnia 17.11.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 20.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika następujący stan faktyczny. Podatnik w dniu 30 grudnia 2003 r. wystąpił do wójta gminy z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Decyzja zatwierdzająca ...


Analiza okoliczności przedstawionych przez podatnika we wniosku o wznowienie postępowania podatkowego nie może się odbyć z pominięciem pozostałych dowodów zgromadzonych w aktach sprawy. Nowe okoliczności przedstawione przez podatnika w postępowaniu wznowieniowym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej muszą być nowe, lecz istniejące w dniu wydania, jak również nie mogły być znane organowi w dniu wydania decyzji. Zgłaszane dowody lub okoliczności muszą być również dla sprawy istotne, tzn. takie, że ich znaczenie prawne musi mieć wpływ na rozstrzygnięcie.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 stycznia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 426/06, oddalił skargę D. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 25 września 2006 roku w przedmiocie odmowy uchylenia w całości decyzji ostatecznej dotyczącej określenia straty za 2001 rok w podatku dochodowym od osób prawnych. Skarg ...

Generowanie strony w 131 ms