Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydanie decyzji

1. Do chwili wydania ostatecznej decyzji podatkowej określającej zobowiązanie podatkowe podatkiem należnym jest podatek zadeklarowany w zeznaniu za dany rok, zgodnie z treścią art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero zapłata kwoty podatku wynikającej z ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w innej wysokości aniżeli wynikająca z zeznania powoduje wygaśnięcie zobowiązania, o którym mowa w art. 59 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. Dokonując odmiennej interpretacji należałoby przyjąć, że zapłata podatku przez podatnika na podstawie decyzji nieostatecznej pozbawiałaby go możliwości korzystania z instytucji postępowania odwoławczego, a to z uwagi na jego bezprzedmiotowość, gdyż dotyczyłoby ono zawsze nie istniejącego już zobowiązania podatkowego. 2. Skoro jedyna decyzją określającą wymiar podatku za dany rok doręczona została podatnikom po upływie terminu przedawnienia, nie mogła wywołać skutków prawnych, a organ odwoławczy mógł jedynie orzec o jej uchyleniu i umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego z uwagi na upływ okresu przedawnienia.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3.10.2003 r. sygn. akt SA/Rz 963/01 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 22.03.2001 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. Izba Skarbowa powyższą decyzją uchyliła w całości decyzję Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 29.12.2000 r. i określiła wysokość zobowiązania p ...Czy wydawanie zezwoleń, w trybie decyzji administracyjnych, na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ administracji publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu w/w wniosku z dnia 06.01.2005 r. (uzupełnionego w dniu 23.02.2005 r.) w sprawie interpretacji stosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania opłat pobieranych przez Urząd Gminy za wydanie zezwolenia ...

Czy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej dla potrzeb budynków mieszkalnych (istniejących), w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Prezydenta Miasta Szczecina udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Pismem z dnia 26.04.2006 r., podatnik wystąpił o zajęcie stanowiska i udzielenie interpretacji w sprawie opłaty skarbowej od wyd ...

Czy wnioskodawca, który wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenie zgody na tymczasowe przetrzymywanie zwierzyny winien dokonać opłaty skarbowej i w jakiej kwocie za wydanie decyzji wyrażającej zgodę Starosty na tymczasowe przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach.

POSTANOWIENNIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U .z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Rypina p o s t a n a w i a uznać za prawidłowe stanowisko Starostwa Powiatowego w sprawie dokonania opłaty skarbowej i jej wysokości za wydanie decyzji wyrażającej zgodę starosty na tymczasowe przetrzymywanie ...

1. Trzymiesięczny termin określony w art. 77 § 3 ordynacji podatkowej biegnie dopiero od dnia doręczenia organowi podatkowemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem i aktami sprawy. Nie można wyłączać zastosowania art. 286 § 2 u.p.p.s.a. w sytuacji określonej w art. 77 § 3 o.p. Jest to norma prawna uzupełniająca uregulowanie zawarte w art. 77 § 3 o.p. 2. Sąd odwoławczy nie jest uprawniony do uzupełniania lub poprawiania podstaw zaskarżenia, czy wreszcie samodzielnego formułowania zarzutów.

Zaskarżonym do Sądu odwoławczego wyrokiem z dnia 16.06.2005 r., sygn. akt I SA/Rz 56/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Wojciecha T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 20.12.2004 r., w przedmiocie odmowy zwrotu oprocentowania. W motywach ww. orzeczenia Sąd wyjaśnił, że decyzją z dnia 16.05.2002 r. Urząd Skarbowy w Mielcu ustalił podatnikowi wysokość w ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do określenia limitu obrotów, którego przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w złożonym w dniu 16.10.2006 r. wniosku w zakresie określenia limitu obrotów warunkującego zwolnienie podmiotowe w podatku od tow ...

Inspektor kontroli skarbowej jest uprawniony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o kontroli skarbowej do wydania decyzji dotyczącej odpowiedzialności płatnika, określonej w art. 30 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku, wyrokiem z dnia 24 czerwca 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 117/05, oddalił skargę „L.” spółki z o.o. w B. (dalej w skrócie: Spółka) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2005 r., nr PB.I/4218-8/JW./05, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2005 r., nr UKS/DP.IV/2-431-35 ...

1. Sąd kasacyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej i nie jest uprawniony do uzupełniania lub rozszerzenia powołanych przez skarżącego podstaw zaskarżenia oraz zarzutów. 2. Prawidłowe wskazanie podstawy kasacyjnej w zakresie naruszenia prawa materialnego polega na określeniu konkretnych przepisów prawa, które zostały naruszone przez Sąd, jak również sposobu ich naruszenia, to jest wskazaniu czy naruszenie to nastąpiło przez błędną wykładnię czy też błędne zastosowanie. 3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi, zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym, nie jest formą administracyjnego postępowania odwoławczego. Ten tryb postępowania prawnego został przez skarżącą spółkę wyczerpany i zakończył się wraz z wydaniem ostatecznej decyzji przez Dyrektora Izby Skarbowej. W postępowaniu sądowoadministracyjnym domagać się można natomiast jedynie skontrolowania legalności działania administracji publicznej, a nie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji ostatecznej.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 715/04, oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlanego "R." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Sosnowcu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2004 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 rok. Zaskarżoną do ...

Generowanie strony w 21 ms