Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaokrąglanie kwot

Czy niezgodność kwot wynikających z podsumowania w rejestrze sprzedaży (w związku z występowaniem zaokrągleń na fakturach) z kwotą podatku VAT w deklaracji VAT-7 stanowi nieprawidłowość?

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2004 r. na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy wymienieni w tym przepisie zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży zawierającej: kwoty określone określone w art. 20, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy op ...

Bank wystąpił z zapytaniem czy kwota podatku obliczona wg stawki 19% od zaokrąglonej podstawy opodatkowania w deklaracji PIT-8A dotyczącej odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania może być niezgodna z kwotą podatku wyliczoną przez system komputerowy.

Zasady zaokrąglenia podstaw opodatkowania oraz podatków reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2063). Zgodnie z § 13 ust. 1 tego rozporządzenia zaokrąglanie podstaw opodatkowania, z zastrz ...

Jakie są zasady zaokrąglania kwot podatku od zysków z lokat bankowych?

W związku z Pana pismem z dnia 31 sierpnia 2004 roku dotyczącym potrącenia podatku od odsetek bankowych oraz zaleceniem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze zawartym w piśmie z dnia 15 listopada 2004 roku nr III-4/051-0026/04, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 października 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ...

Jakie są prawidłowe zasady ujmowania w ewidencji sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 wartości sprzedaży oraz kwot podatku należnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 31 października 2003 r. (wpływ: 03.11.2003 r.) w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dot. prawidłowego ujmowania w ewidencji sprzedaży prowadzonej na zasadzie ar ...

Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Decyzja Na podstawie art. 14 b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r / w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zażalenia z dnia 25.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce nr US.I/415/2-4/JP/2005 z dnia 2005.04.20 uznające stanowisko podatnika za nieprawidłowe, w sprawie dotyczącej zaokrąglania podstawy opodatk ...

Od kiedy obowiązuje zaokrąglanie do pełnych złotych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2005 r. (doręczono osobiście) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywi ...

Czy właściwe jest postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który zgodnie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) dokonuje zapłaty akcyzy za okresy dzienne, poprzez zaokrąglenie kwot zaliczki do pełnych złotych z pominięciem groszy oraz w deklaracji za okres miesięczny należny podatek akcyzowy oblicza w zaokrągleniu do pełnych złotych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 lipca 2005r., uzupełnionym następnie w dniu 30.08.2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości postępo ...

Czy na podstawie przepisów ustawy o VAT, a w szczególności przepisów art. 86 i nast, oraz przepisów Rozporządzenia, w szczególności § 14 ust. 2, Spółka postępuje prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych od Spółki Y pomimo, iż na fakturach tych kwota podatku VAT jest zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 01.04. 2005r. ( data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), a także § 14 R ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT zawierającej pomyłki polegające na stosowaniu różnych metod zaokrąglania części ułamkowych przez programy komputerowe dostępne na rynku?

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka otrzymuje faktury dokumentujące zakup w których stosowane są różne metody zaokrąglenia. Przykładowo: Firma stosuje rabaty w różnej wysokości (np. 20%, 8%) tj. np. na cenę jednostkową wynoszącą 21,85 za litr paliwa według oficjalnego cennika i otrzymuje kwotę 16,0816. Następnie na fakturze dokonuje zaokrąglenia ceny do 16,08, jednak do ...

W jaki sposób zaokrąglać podstawę opodatkowania i kwoty podatków w deklaracjach za grudzień 2005?

Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w zakresie sposobu zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz kwot podatków w rozliczeniu deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 , podatku od towarów i usług VAT-7 za miesiąc grudzień ...

Generowanie strony w 51 ms