Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność solidarna

Czy przejęcie majątku inwestora będzie skutkowało utratą prawa do ulgi podatkowej, a w konsekwencji, czy Bank odpowiadać będzie solidarnie z podatnikiem (inwestorem) za powstałe zobowiązanie z tytułu utraconego prawa do ulgi na budowę budynku z lokalami przeznaczonymi pod wynajem oraz inne zaległości podatkowe?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 03.03.2004 r. wyjaśnia, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr. 137, poz 926 ze zm.) co następuje : Bank zwrócił się do tutejszego Urzędu z zapytaniem czy przejęcie majątku inwestora będzie skutkowało utratą prawa do ulgi podatkowej, a w konsekw ...

Czy w przypadku zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności posadowionych na nim budynków i budowli oraz szeregu maszyn i urządzeń od zadłużonego przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie likwidacji, na nabywcy ciążyć będzie solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe zbywcy zgodnie z art. 112 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)?

W odpowiedzi organ podatkowy wskazuje na art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nabywca: 1) przedsiębiorstwa, 2) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 3) składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000 zł - odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia n ...


Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w sytuacji gdy bocznica kolejowa będąca współwłasnością dwóch spółek przebiega przez nieruchomości (grunty) należące do kilku właścicieli?

Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 ze zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby izyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spólki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Według danych przedstawionych w piśmie wybudowana bocznica kolejowa jest współwłasnością dwóch spó ...

Czy pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej są zwolnione z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ?

Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie działal ...

Czy nabywca nieruchomości w postępowaniu upadłościowym związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą upadłego (stanowiącej składnik masy upadłości upadłego przedsiębiorcy), której wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000,00zł. będzie ponosił odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie z upadłym, który był podatnikiem, za powstałe do dnia nabycia prawa do nieruchomości zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez upadłego działalnością gospodarczą w trybie art. 112 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Pismem z dnia 11.05.2005 r. podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej - czy nabywca nieruchomości w postępowaniu upadłościowym związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą upadłego (stanowiącej składnik masy upadłości upadłego przedsiębiorcy), której wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000,0 ...

Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nakładów poniesionych na wybudowanie stoiska handlowego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nakładów poniesionych na wybudowanie stoiska handlowego stwierdzam, że ...


Czy nabycie przez Spółkę nieruchomości w postępowaniu upadłościowym zwalnia ją od odpowiedzialności przewidzianej w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki dot. odpowiedzialności ...

Czy nabywając nieruchomość od spółki akcyjnej w upadłości, objętą księgą wieczystą, stanowiącą składnik majątku spółki akcyjnej w upadłości związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, Podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności z art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli nabycie nastąpi w ramach postępowania upadłościowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając - na pisemny wniosek Podatnika złożony 18.07.2005 r. w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu i przesłany do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszaw ...

Generowanie strony w 6 ms