Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieważność

Dotyczy uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 31 sierpnia 2004 r., działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póz. zm. ) uprzejmie wyjaśnia. Z treści złożonego pisma wynika, iż w dniu 14 lipca 1998r. nabyła Pani spółdzielcze własno-ściowe prawo do lokalu mieszkal ...

Sąd stwierdził istnienie przesłanki nieważności postępowania przewidzianej w art. 183 § 2 pkt 4 u.p.pa.a., a polegającej na tym, że skład orzekający w sprawie był sprzeczny z przepisami prawa, gdyż oryginał sentencji zaskarżonego wyroku został podpisany tylko przez dwóch sędziów. Taki stan rzeczy narusza art. 44 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), który ma zastosowanie w rozpoznanej sprawie, gdyż zaskarżony wyrok zapadł w dniu 18 lipca 2003 r., a więc pod rządami tej ustawy.

Decyzją z dnia 30 września 2002 r., nr PB II/1/41171/199/02 Izba Skarbowa w Katowicach utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 lipca 2002 r., nr PB/4110-4 LP/24322/02, określającą Stefanii W. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r., zaległość w tym podatku oraz odsetki za zwłokę. Organy podatkowe zakwestionowały skarżącej zarachowan ...

Czy zasądzona na rzecz podatnika kwota w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o przekazaniu na jego rzecz nieruchomości stanowi przychód z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Podatnik wnioskiem z dnia 20.03.2005r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w następującym stanie faktycznym: Decyzją z dnia 10.12.1989 r. Nr G.IV.8226/16/132/A/89 ...

Czy przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanego odszkodowania, kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku, czy otrzymanie przychodu z tytułu wyżej opisanego odszkodowania obliguje mnie do złożenia zeznania podatkowego (pytanie zostało zadane na wypadek, gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie była negatywna) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po ponownym rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.05.2006r., uzupełnionego w dniach: 17.07.2006r. i 01.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy w przypadku uznania przez sąd objęcia udziałów przez Wspólnika w kapitale zakładowym Wnioskodawcy za nieważne, świadczenie, które uzyskał Wnioskodawca od Wspólnika tytułem pokrycia nieważnie objętych udziałów, będzie stanowiło dla Wnioskodawcy niepieniężne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W jaki sposób należy ustalić wartość takiego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 5 ms