Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga podatkowa

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z d ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2003 r. (data wpływu – 07.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżo ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 10.07.2003 r. uzupełnione w dniu 12.08.2003 r. w sprawie ulg podatkowych „odsetkowej” i remontowo-modernizacyjnej informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej wnuka, który pozostaje na Pana utrzymaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 16.04.2003 r. udzielonej na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) uprzejmie informuje, że Ministerstwo Finansów zająło odmienne stanowisko w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej wnuka, który pozostaje na Pana ...

- dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia wydatków na studia podyplomowe osoby bedącej na urlopie wychowawczym przy łącznym opodatkowaniu małżonków.

Urząd Skarbowy w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2003 r. (data wpływu 21.10.2003 r.) uprzejmie wyjaśnia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani zatrudniona w wydawnictwie na stanowisku korektorki a obecnie jest na urlopie wychowawczym. Chciałaby Pani z ...

O wyjaśnienie w sprawie odpisu od podatku z tytułu zakupu pomocy naukowych, a w szczególności pojęcia: "bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą" ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 23.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 6.02.2004 r.) o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonanego przez Panią w 2003 r. zakupu komputera - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy podlegają odliczeniu od podatku ulgi z tytułu wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych po 35 roku życia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.02.2004 r. w sprawie odliczenia od podatku ulgi z tytułu odpłatnego kształcenia w szkole wyższej - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c oraz ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo ...

Jakie są warunki odliczenia ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2003 r. (data wpływu 31.12.2003 r.) w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych w związku z odpłatnym kształceniem się dziecka w szkole wyższej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14 a par.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. W myśl art. 27 a u ...

W 2003 roku uzupełniłam wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej, czy mam prawo do odliczenia na tzw. starych zasadach czyli do 31 grudnia 2001 roku. Nie odliczałam żadnych wydatków mieszkaniowych z tytułu wkładu budowlanego we wcześniejszych latach .

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi mieszkaniowej w 2003 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam : Przepis art. 27a ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodo ...

Czy wydatek na studia podyplomowe podlega uldze z tytułu kształcenia w szkołach wyższych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 24 grudnia 2003 roku Nr PR-006/146/03 w sprawie odliczenia z tytułu wydatku na studia podyplomowe informuje: Stosownie do przepisu art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 11 usta ...

Generowanie strony w 14 ms