Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: łączenie


Czy w przypadku połączenia się spółki jawnej i spółki z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku spółki jawnej do spółki z o.o. wstępującej we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek, nabędzie ona również uprawnienia do wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych przez spółkę jawną?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 28.06.2004 r. dotyczące wystawiania faktur korygujących w przypadku przejęcia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje : Zgodnie z art. 93 ...

Jak i gdzie powinny zostać opodatkowane przychody z likwidacji spółki zależnej z siedzibą w Niemczech (należności z tytułu pożyczek udzielonych polskim podmiotom, które zostaną przejęte przez Podatnika, należności od Podatnika, które zostaną umorzone, gotówka) biorąc pod uwagę umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 14.05.2003 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

Pytanie podatmika czy postępowanie podatnika jest właściwe czy też do deklaracji należało z przychodów i kosztów wyłączyć te osiągnięte przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego za okres 11 m-cy.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 05.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.05.200 ...


Czy do zwolnienia o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wystarczy żeby udział w kapitale spółki wypłacającej był pośredni?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż trwający od kilku lat plan restrukturyzacji Grupy w Europie obejmuje obecnie likwidację Spółki. Majątek pochodzący z likwidacji Spółki i składający się głównie z udziałów w spółce zależnej, zostanie w całości przekazany jej obecnemu udziałowcowi, spółce X, rezydentowi podatkowemu Włoch. Struktura udziałowa Spółki w ciągu ostatnich lat zmi ...

Na kim ciąży obowiązek wystawienia PIT-11 w przypadku połączenia spółek? Czy w takim przypadku nalezy wystawić jeden czy dwa PIT-11?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest w trakcie procesu łączenia przez przejęcie (inkorporację) spółek z o.o. X oraz Y. W ramach tego połączenia na Spółkę przejdą również wszelkie prawa i obowiązki względem pracowników zatrudnionych w spółkach przejmowanych. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku, iż ustanie obowiązek poboru zaliczek przez spółki przejmowane, co w konsekwen ...

Czy w przypadku połączenia dwóch zakładów budżetowych, następca prawny ma prawo obniżyć dochód o wysokość straty zakładu przejmowanego ?

Pismem Nr FK/51/2006 z dnia 25.10.2006 r., które zostało uzupełnione w dniu 07.11.2006 r. (data wpływu 08.11.2006 r.), Nr FK /51/2006 Zakład Budżetowy zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obniżenia dochodu zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ...


Pytanie podatnika dotyczy ustalenia wartości początkowej łączonych środków trwałych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka zamierza połączyć 2 sieci cieplne o tych samych stawkach amortyzacyjnych w 1 dużą magistralę ciepłowniczą traktując ją jako obiekt zbiorczy czyli zespół przewodów rurociągowych, spełniających w procesie dystrybucji ciepła tą samą funkcję. Wyżej wymienione środki trwałe należą do obiektów inży ...

Generowanie strony w 5 ms