Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: starosta

Czy starosta działający w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami jako organ Skarbu Państwa ma obowiązek naliczać podatek VAT: a) w przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, b) w przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa, c) w przypadku pobierania opłat rocznych z oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – przy czym oddanie ich nastąpiło w trybie decyzji administracyjnych z dniem 05. 12. 1990 r.?

Zgodnie z treścią art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (..)” zatem w przypadku, gdy organ władzy publicznej, którym jest również Starosta (realizujący swoje zadania poprzez p ...


1. Czy opłata z tytułu trwałego zarządu wynikająca z art. 82 i 83 ust. 1, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy w sytuacji zwolnień jednostek organizacyjnych z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu naliczany jest podatek VAT? Czy w przypadku darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu na rzecz Województwa (2 jednostki samorządu terytorialnego), czynność ta będzie objęta podatkiem VAT (Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości)?

Stan faktyczny: 1. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) "trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną". Art. 4 pkt 10 tej ustawy wyjaśnia, iż jest nią "państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej". Zgodnie z art. 45 ww. ustawy trwał ...

Czy są opodatkowane podatkiem VAT czynności nadzoru nad lasami, wykonywane przez nadleśniczego działającego z upoważnienia i w imieniu starosty na podstawie porozumienia administracyjnego, zawartego pomiędzy starostą i nadleśniczym?

W złożonym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Nadleśniczy Lasów Państwowych może prowadzić sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną z upoważnienia i w imieniu starosty. Powierzenie wykonywania tych czynności następuje w drodze porozumienia administracyjnego, z którego wynika między innymi przekazanie określonych kompetencji (w tym wydawanie decyzji administracyjnych). Wyk ...

Czy sprawowanie przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi podlega opodatkowaniu VAT ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz. 60 z 2005r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie nr Zn.spr.K-31-4/05 z dnia 04.04.2005r (data wpływu 07.04.2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonywany przez Nadleśnictwo na zlecenie Starosty stanowi usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Nadleśnictwo na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zmianami) sprawuje w imieniu Starosty nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Powierzenie tego nadzoru następuje w drodze administracyjno-prawnego porozumienia po zapewnieniu przez Starostę środków finansow ...

Czy zasiłki wypłacane przez starostę bezrobotnym przyjętym na staż oraz ulga we wpłatach do PFRON-u stanowią dopłatę, o której mowa w art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 533 ze zm.), a przez to czy powinny być ujmowane przy ustalaniu wskaźnika proporcji, o którym mowa w ww. przepisie?

Zasadnicze znaczenie w rozpatrywanej sprawie ma charakter ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasiłku wypłacanego stażyście przez starostę z tytułu odbywania stażu w zakładzie pracy - czy mają one charakter subwencji (dotacji) innych niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 90 ust. 7 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 29 ust. ...

Czy w przypadku pobierania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Skarbu Państwa i znajdującego się na terenie Powiatu, podatnikiem podatku od towarów i usług jest Powiat, czy Starosta Powiatu reprezentujący Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o ...

Czy wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej polegającej na pobieraniu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, Starosta jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art . 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2005 r. (uzupełnionego pismem z dn. 10.06.2005 r.) w sprawie udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Czy sprawowanie przez Nadleśnictwo w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi jest opodatkowane podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 15 listopada 2005r. (doręczonego 21 listopada 2005r. ) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od t ...

Generowanie strony w 13 ms