Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szacowanie obrotu

Czy przepis art. 90 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący szacunkowego wyliczenia proporcji, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego dotyczy podatnika, który świadczy usługi i sprzedaje towary opodatkowane.

Stan faktyczny: Podatnik od stycznia 2004r. prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi oraz sprzedaje towary podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czyn ...


Podatnik prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą zwrócił się z zapytaniem, czy w sytuacja sprzedaży towaru handlowego po cenach hurtowych dla spółki cywilnej której będzie udziałowcem zostanie potraktowane jako naruszenie art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy, stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kwestii naruszenia przepisó ...

Czy określona w umowie cena - znacznie odbiegająca od rynkowej - może stanowić podstawę naliczenia podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006 r. znak PG-879/06 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie zastosowania przy transakcji ceny nieadekwatnej do ceny rynkowej, ...

Czy agencja, która w ramach dokonywania danej transakcji nie występuje jako przedsiębiorca nastawiony na zysk, ale jako Agencja państwowa, realizująca cele określone przez właściwe władze państwowe, sprzedając inwestorowi nieruchomość za cenę 1 Euro, może mieć ustalona podstawę opodatkowania w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy VAT.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 06.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.10.2005 r.), w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących p ...

Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT w przypadku gdy przychody uzyskane w latach 2003,2004 i 2005 zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 14.06.2006 r. uzupełnionego w dniach 04.07.2006 r. i 04.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakr ...

1. Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Przez przytoczenie podstaw kasacyjnych rozumieć zaś należy przede wszystkim dokładne określenie tych przepisów prawa, które - zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną - uległy naruszeniu przez sąd wydający zaskarżone orzeczenie. Uzasadnienie kasacji winno natomiast zawierać rozwinięcie zarzutów kasacyjnych przez wyjaśnienie, na czym naruszenie polegało i - w odniesieniu do uchybień przepisom procesowym - wykazanie, że zarzucane uchybienie rzeczywiście mogło mieć wpływ na wynik sprawy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2005 r., sygn. l FSK 155/05, niepublikowany). Innymi słowy więc, zarzucając sądowi naruszenie prawa procesowego należy nie tylko wskazać jakiego przepisu (przepisów) regulującego postępowanie sądowoadministracyjne to dotyczy, ale także wykazać wpływ takiego naruszenia na treść wyroku. 2. Zarzucając sądowi naruszenie prawa procesowego należy nie tylko wskazać jakiego przepisu (przepisów) regulującego postępowanie sądowoadministracyjne to dotyczy, ale także wykazać wpływ takiego naruszenia na treść wyroku.

Wyrokiem z dnia 28 września 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 22/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Mariusza B na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2004 r. Nr PP.2-4407/148/04/BPL w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2002 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd w pierwszej kolejności omówił przebieg dotychczasowego postępo ...

Szacowanie podstawy opodatkowania w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Jak należy rozliczyć podatek dochodowy za 2008 r. – czy według sztuk zadeklarowanych, pobranych czy sprzedanych? 2. Czy dostawę kurcząt zaplanowaną na 2009 r., a dostarczoną w grudniu 2008 r., należy doliczyć do ilości sztuk zadeklarowanych na 2008 r.? 3. Jak postępować, jeśli zadeklarowana dostawa kurcząt nie dojdzie do skutku, a wyprodukowana ilość będzie znacznie mniejsza od zadeklarowanej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Mi ...

Szacowanie podstawy opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 36 ms