Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakres działalności

Czy wykonując działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych mogę opłacac od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Według klasyfikacji PKD wykonywana przeze mnie działalność zaliczona została przez GUS w Lublinie do grupowania oznaczonego symbolem 5248G.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 24.09.2004r. (data wpływu 19.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w fo ...

dotyczy opodatkowania dochodu z najmu jako dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym

Odpowiadając na zapytanie z dnia 10.09.2004 r. (data wpływu: 13.09.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Ze złożonego przez panią pisma wynika, że prowadzi pani działalność gospodarczą w zakresie handlu detalic ...

dotyczy zasad rozliczenia kosztów i wyniku finansowego z działalności spółki nieobjętej zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE poprzez wydzielenie z kosztów wspólnych wszelkich kosztów przypadających na działalność nieobjętą pozwoleniem

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku E. sp. z o.o. z dnia 20.06.2005 r. (znak: EC/163/2005, data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2005 r.) o udzielenie pisem ...

dotyczy rozliczania przez płatnika przychodów z działalności artystycznej w sytuacji, gdy podatnik wykonuje działalność gospodarczą w takim samym zakresie

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle z dnia 15.07.2005 r. (znak: PD-415/16/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa ...

Czy zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.09.1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526) podlegać będą dochody (prowizje) uzyskane na podstawie umów franchisingowych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku spółki J. z dnia 20.04.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu ...

Czy będąc zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku „kierownika działu wyposażenia łazienek” i rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych mogę opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonując usługi na rzecz pracodawcy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 ust. 1, ust. 4 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 11.08.2005 r. (…) o udzie ...

Czy przychody z dzierżawy nieruchomości rolnej z „przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji trzody chlewnej”, która to nieruchomość została zgłoszona jako jedno z miejsc wykonywania działalności gospodarczej w zakresie najmu, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy będą stanowić przychody ze źródła: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy”?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.08.2005 r. (data wpływu 10.08.2005 r.), uzupełnionego w dniu 22.09.2005 r. w spra ...


Czy poniesione przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego wydatki na opłatę czesnego za studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, a także opłaty związane z późniejszą praktyką oraz egzaminem państwowym na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego stanowią koszt uzyskania przychodu z ww. pozarolniczej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pana wniosku z dnia 17.02.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i ...


Generowanie strony w 33 ms