Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi wywozu nieczystości

Kwalifikowania przychodów z tytułu świadczenia usług wywozu nieczystości stałych i płynnych – w przypadku gdy usługi wykonywane w jednym, staną się przychodami należnymi w następnym roku podatkowym.

Spółka przedstawia następujący stan faktyczny: - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, - usługi te wykonywane są na podstawie zawartych umów z klientami, w stałych określonych w umowie przez strony w terminach wskazanych w umowie, na podstawie wystawianych faktur zawierających terminy płatności, - spółka ponadto wyk ...

Czy w związku z art. 12 ust. 3d pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa moment powstania przychodów w okresie, w którym przypada termin płatności wynikający z faktury, a przypadający na rok 2005, koszty poniesione w roku podatkowym I-XII/2004r. mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów roku 2004?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr. 137 poz. 926 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko Spółki w sprawie interpretacji art. 15 ust. 1 i 4 w związku z art. 12 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 ...

W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w różnych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi ?"

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Sp. z o.o. R. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 16.02.2005r. Nr 1472/ROP1/423-11/05/PK w sprawie udzielonej pisemnej interpretacji co do zakresu stos ...

Spółka pyta o prawidłową stawkę podatku od towarów i usług na usługę wywozu odpadów komunalnych i dzierżawę pojemnika na ww. odpady.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2005 r., który wpłynął w dniu 10.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej usług wywozu odpadów komunalnych i ...

dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za wywóz nieczystości oraz zużycie energii

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 14.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- w części do ...

Jaka jest data powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania dla osób fizycznych - w roku 2004 - usług wywozu nieczystości stałych, rozliczanych bez wystawiania faktur - według terminów określonych w umowie?

Jednostka świadczy dla prywatnych osób fizycznych usługi wywozu nieczystości stałych. Za wykonane usługi nie wystawia faktur, podstawą płatności jest umowa, z której wynika, że obowiązek zapłaty przypada na ostatni dzień miesiąca danego kwartału. Jednostka do własnej ewidencji księgowej wystawia za wykonane usługi zbiorcze dowody wewnętrzne, na których określa termin płatności zgodny z umową, np. ...

Jaka jest data powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania dla najemców - w roku 2004 - usług wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz odsprzedaży ciepła, wody i ścieków, rozliczanych bez wystawiania faktur, oraz termin zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków miesiąca grudnia 2004 r. poniesionych na wykonane w tym miesiącu ww. usługi?

Jednostka świadczy usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych dla najemców oraz odsprzedaje ciepło, wodę i ścieki, które zakupuje od zewnętrznych dostawców. Jednostka za wykonane usługi nie wystawia dla najemców faktur. Podstawą płatności jest umowa najmu, z której wynika, że czynsz jest płatny z góry do 10-go danego miesiąca, a pozostałe opłaty tzw. media (wywóz nieczystości stałych i płynnych ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tutułu świadczenia usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie bez nr z dnia 27.07.2005r (data wpływu 2005.08.02) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Jakie stawki podatku od towarów i usług należy zastosować przy świadczeniu następujących usług: 1) zakwaterowanie uczniów w internacie szkolnym (z wyżywieniem lub bez) zaliczonych do symbolu PWiU 55.23.15-00.00 - usługi krótkotrwałego zawaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 2) w zakresie wynajmu mieszkań zaliczonych do symbolu PKWiU 70.20.11.00.00 - usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny, 3) powielania wykonane na rzecz uczniów zaliczone do symbolu PWiU 74.85.12-00.00 - usługi powielania, 4) wynajmu sali gimnastycznej na cele sportowo - rekreacyjne zaliczone do symbolu PWiU 92.61.10-00.00 - usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, 5) wynajmu sali gimnastycznej na inne cele - nie związane ze sportem np. festyny, bale, imprezy handlowe zaliczone do symbolu PKWiU 70.20.12-00.00 - usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny, 6) w zaresie wywozu ścieków zaliczane do symbolu PKWiU 90.01.12-00.00 - usługi w zakresie opróżniania czyszczenia szamb i dołów gnilnych, 7) w zakresie zapewnienia wyżywienia dla nauczycieli, pracowników i młodzieży szkolnej realizowane w ramach działalności wewnątrzzakładowej zaliczane do działu PKWiU 80 - usługi w zakresie edukacji?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Brzesku uprzejmie informuje; W piśmie z dnia 8 listopada 2004 r. uzupełnionym o dodatkowe wyjaśnienia w dniu 18 listopada ...

Czy prawidłowe jest postępowanie polegające na obciążeniu ajenta stawką 22% za wszystkie wyszczególnione elementy umowy (czynsz, centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości itd.), czy też należało włączyć opłatę z tytułu podatku od nieruchomości i zarządu terenem do wartości czynszu i opodatkować według stawki 22%, natomiast pozostałe składniki odpłatności refakturować na ajenta według stawek wynikających z pierwotnie wystawionych faktur dla Wnioskodawcy?

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Generowanie strony w 18 ms