Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc prawna

Czy w przypadku zmiany kancelarii radcy prawnego na adwokacką będą stosowane postanowienia art. 14 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że obecnie posiadając uprawnienia radcy prawnego prowadzi - w ramach działalności gospodarczej na zasadach ogólnych podatku dochodowego - samodzielnie kancelarię radcy prawnego. W najbliższym czasie po uzyskaniu uprawnień adwokata, w miejsce kancelarii radcy prawnego, zamierza prowadzić w ramach powyższej działalności kancelarię adw ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej wykonywanej na podstawie przyznanego Stronie prawa do bezpłatnej pomocy prawnej przez Sąd, np. ustanowienie obrońcy z urzędu lub pełnomocnika dla Strony zwolnionej od kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Art. 15 ust. 2 powyższej ustawy z ...

Jak należy opodatkować przychody z tytułu wykonywania pomocy prawnej w ramach umowy cywilnoprawnej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2004 r., uzupełnione w dniu 27 kwietnia br., dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa po­datkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie opodatkowania pr ...

Podatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o informację o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku wykonywania czynności w ramach tzw. obrony z urzędu.

Podatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o informację o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku wykonywania czynności w ramach tzw. obrony z urzędu.Zdaniem wnioskodawcy wspomniane czynności pozostają poza zakresem cytowanej ustawy o VAT, w mysł przepisu art. 15 us ...

Czy czynności polegajace na świadczeniu usług adwokackich w sprawach z urzędu, zleconych przez sąd , podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w związku z tym powinien być odprowadzany podatek VAT z tytułu ich świadczenia ?

Analizując problem opodatkowania czynności polegających na świadczeniu usług pomocy prawnej (obrony) z urzędu rozważyć należy, czy występują przedmiotowe i podmiotowe przesłanki opodatkowania. W przypadku bowiem każdej czynności jej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nastąpi tylko wówczas, gdy czynność ta jest wymieniona jako czynność podlegająca opodatkowaniu, a jednocześnie została wykon ...

Podatnik prowadzi kancelarię adwokacką oraz na zlecenie sądów świadczy usługi udzielania pomocy prawnej z urzędu w sprawach wyznaczanych przez sądy (uzyskując przychody określone w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Czy czynności wykonywane przez adwokata z urzędu, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też są wyłączone z ustawy na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać za nieprawidłowe ...

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania , w trakcie postępowania podatkowego i sądowego z pomocy wyspecjalizowanych firm doradczych ( prawniczych)

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a oraz art. 216- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po rozpatrzeniu wniosku z dn. 26.01.2005 postanawiauznać za prawidłowe stanowisko w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu korzystania z pomocy prawnej wy ...

Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji, czy usługi adwokackie świadczone w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej, która jest przyznawana przez sądy stronie postępowania karnego ( usługi obrońcy z urzędu ) lub stronie postępowania cywilnego ( usługi pełnomocnika strony zwolnionej z kosztów sądowych w sprawach cywilnych ), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z wyjaśnień Podatnika wynika, że jako adwokat świadczy pomoc prawną w wyniku przyznawania przez sądy stronom postępowania prawa do bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach karnych oraz w sprawach cywilnych. W tych sprawach koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ponosi Skarb Państwa. Mając na uwa ...

Czy wynagrodzenie za pomoc prawną z urzędu wypłacane przez Sąd jest opodatkowane podatkiem VAT i w tym kontekście czy świadczenie pomocy prawnej z urzędu jest samodzielną działalnością gospodarczą.

W ramach art. 15 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy o VAT postanowiono, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców ...

Podatnik prowadzi kancelarię adwokacką oraz na zlecenie sądów świadczy usługi udzielania pomocy prawnej z urzędu w sprawach wyznaczonych przez sądy (uzyskując przychody określone w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy czynności wykonywane przez adwokata z urzędu, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też są wyłączone z ustawy na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - art. 15 ust. 3 pkt 3 - ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ...

Generowanie strony w 15 ms