Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z d ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, wyjaśnia: Na mocy opu ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2003 r. znak: NF/2345/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalaz ...

Jak powinno przedstawiać się rozliczenie dokonane przez płatnika oraz podatnika w przypadku dokonania przez niego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyzją z dnia 27.11.2002 r. znak I-357874/03/10 odebrał Panu rentę, którą pobierał do 31.10.2002 r. W związku z tym na początku grudnia 2002 r. zarejestrował się Pan w urzędzie pracy, skąd w okresie od stycznia 2003 r. do września 2003 r. pobierał zasiłek dla bezrobotnych (10 miesięcznych okresów zasiłkowych ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugie ...

Czy umorzone należności są przychodem Spółki do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Kiedy Spółka powinna dokonać korekty deklaracji CIT-2 zmniejszającej koszty uzyskania przychodów o kwotę zwróconych, nienależnie zapłaconych należności celnych, czy w miesiącu otrzymania zwrotu, czy w miesiącu ujęcia w koszty powyższych należności?

W odpowiedzi na pismo skierowane w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje: ...

Czy ma zastosowanie przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji zwrotu prowizji do PZU w okresie nie prowadzenia działalności gospodarczej ?

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielo ...

Czy podatnik, który począwszy od 1995 roku do dnia oddania do użytkowania budynku mieszkalnego korzystał z ulgi na jego budowę i zamierza darować ten budynek synowi w 2004 roku, powinien dokonać zwrotu ulgi?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje podatnikom możliwość skorzystania z ulgi, która jest związana z ponoszeniem określonych wydatków na ich cele mieszkaniowe, m.in. na budowę domu. W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których podatnik mimo wykorzystania ulgi z tytułu ww. wydatków, ma obowiązek doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone, czyli zwrócić ulgi. Na mocy art. 6 us ...

1. Jak należy rozliczyć dochód pracownika, który powstał w związku ze zwrotem nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w sytuacji, gdy wypłata nastąpi w styczniu 2004 r.? 2. Czy różnicę w podatku dochodowym od płac płatnik powinien wpłacić z odsetkami? 3. Czy dokonana korekta podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje utratę zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo P. „C.” sp. z o.o. w W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z dniem 1.07.2003 r. zlikwidowała przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe wypłacane co pięć lat. Tytułem rekompensaty pracownikom wypłacane są nagrody jubileuszowe ...

Czy otrzymana kwota zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne pobrana we Włoszech podlega opodatkowaniu, w jakiej wysokości, w jakim czasie od otrzymania przelewu, winien Pan uiścić należny podatek?

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 28 listopada 2003 roku (wpływ do Urzędu dnia 1 grudnia 2003) uzupełnione pismami: z dnia 5 grudnia 2003 roku (wpływ do Urzędu w dniu 9 grudnia 2003 roku), z dnia 29 grudnia (wpływ do Urzędu w dniu 30 grudnia 2003 roku), z dnia ...

Generowanie strony w 5 ms