Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: studnia wiercona

Czy przedsiębiorstwo świadczące usługi geologiczne (PKWiU 74.20.7, opodatkowane22% stawką podatku VAT) może stosować 7% stawkę podatku VAT do usługi polegającej na wykonaniu studni wierconych dla obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 r. w sprawie zastosowania stawki VAT. Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na roboty hydrogeologiczne, w tym poszukiwanie wody wierceniami i wykonywanie odwiertów studziennych w ramach posiadanych projektów prac geologicznych, wykonywane dla potrzeb istniejących lub planowanych ujęć wody podziemnej, a w dalszej kolejności dla potrzeb instalacji i sieci rozprowadzających wodę z tych ujęć do poszczególnych odbiorców?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 16 lutego 2006r. (doręczonego dnia 16 lutego 2006r. ), uzupełnionego pismem z dnia 11 i 24 kwietnia 2006r. (doręczonym odpowiednio dnia 13 i 28 kwietnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr ...

stawka podatku VAT na usługę wywiercenia studni dla domu mieszkalnego na działce tego domu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 10 ms