Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ograniczenie

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że w roku 2003 podatnik poniósł wydatki dotyczące wpłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej w kwocie 487,30 zł. Wydatki oraz wydatek dotyczący napraw hydraulicznych. Suma wydatków od początku okresu trzyletniego określonego w art. 27 ust. 3 pkt 2- (tj. od 1 stycznia 2003 r.) w roku 2004 przekroczyły dolny limit uprawniający do skorzystania z odliczenia.

Podstawą prawną do odliczenia w roku 2003 wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku lub lokalu mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej jest art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym o ...

Podatnik pyta jaką stawkę podatku od towarów i usług winien zastosować do dostawy wytwarzanych towarów w postaci: 1) ogrodzeń stalowych: - przęseł stalowych PKWiU 28.11.23-63.21,- przęseł kratowych PKWiU 28.11.23-63.22,-przęseł pełnych PKWiU 28.11.23-63.23, - przęseł łańcuchowych PKWiU 28.11.23-63.24, - słupków PKWiU 28.11.23-63.25, -elementów ogrodzeniowych budowlanych pozostałych PKWiU 28.11.23-63.29, 2) schody metalowe, stalowe (schody, drabiny, podesty) PKWiU 28.11.23-63.29, 3) balustrady schodowe i balkonowe:-balustrady balkonowe PKWiU 28.11.10-34.11, - balustrady tarasowe PKWiU 28.11.20-34.12, - balustrady schodowe PKWiU 28.11.10-34.13, - klatki schodowe PKWiU 28.11.10-34.14, 4) drzwi stalowe PKWiU 28.12.10, 5) wrota stalowe PKWiU 28.12.10-30.35, 6) kraty i okiennice budowlane stalowe PKWiU 28.11.10-63.71, 7) wiaty stalowe, konstrukcje stalowe, zadaszenia stalowe PKWiU 28.11.10-34.50, Ponadto Podatnik pyta jaką stawką winien opodatkować usługi montażu wyżej wymienionych wyrobów w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz w ramach infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 4 listopada 2004 r. (data doręczenia – dnia 5 ...

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu składki wpłaconej przez Spółkę z.o.o. na rzecz klubu sportowego – organizacji pozarządowej?

W uzupełnieniu pisma Nr PD/423-1/05, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy stwierdza co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka na mo ...

Zapytanie podatnika dotyczy obowiązywania w 2005 r., przy prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, ograniczeń w zakresie świadczenia usług mechaniki precyzyjnej, dla różnych kategorii podmiotów gospodarczych.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku wskazuje na to, że obecnie podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie mechaniki precyzyjnej. Jak wskazał podatnik usługi te będzie wykonywał tylko z materiału powierzonego przez zamawiającego. Prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie kar ...

Czy podział Spółki polegający na wydzieleniu przedsiębiorstwa przesyłowego na rzecz innego podmiotu skutkuje ograniczeniem prawa Spółki do odliczenia podatku VAT związanego z majątkiem będącym przedmiotem wydzielenia?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż do lipca 2004r. Wnioskodawca prowadził działalność w dwóch zasadniczych obszarach, tj. zajmował się działalnością przesyłową jako Operator Systemu Przesyłoweg ...

Czy otrzymane odszkodowanie podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 120 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., Nr 14 poz. 176 ze zm.)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm,) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu x.y.z. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego orzeka #61485; uznać stanowisko podatnika za nieprawidło ...

Obowiązek podatkowy w Polsce w 2007 roku i latach następnych w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Rosji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Wspólne rozliczenie małżonków w związku z ustanowioną w 2007 r. - ograniczoną wspólnością majątkową małżeńską pomiędzy nimi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...


Czy odpłatne ograniczenie części uprawnienia wykonywania ograniczonego prawa użytkowania na podstawie umowy cywilnoprawnej w wykonaniu której zostało złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie o zrzeknięciu się prawa użytkowania, w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń, na której zostało ustanowione ograniczone prawo użytkowania na rzecz innego podmiotu, stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 63 ms