Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: program pomocowy

Czy przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez gminę podatku od towarów i usług? Czy podatek VAT w wyżej opisanym stanie faktycznym nie może stanowić kosztu kwalifikowanego, a w konsekwencji nie może zostać objęty dofinansowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem Nr Fn. 1024-67/2004 z dnia 16 października 2004 r. ( ...

Czy zapłacony przy dokonanych zakupach inwestycyjnych podatek VAT może być przez Podatnika odzyskany zarówno w systemie podatku VAT, jak i w podatku dochodowym (karta podatkowa)?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem z dnia 15 października 2004 r. (doręczonym dnia 15 p ...

Czy przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług? Czy podatek VAT w wyżej opisanym stanie faktycznym nie może stanowić kosztu kwalifikowanego, a w konsekwencji nie może zostać objęty dofinansowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem Nr Fn. 3364-76/2004 z dnia 16 października 2004 r. (d ...

Sposób opodatkowania dochodów pochodzacych ze srodków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej - program ISPA.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust.1 pkt .46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o po ...

Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT w jakikolwiek sposób (w tym w systemie VAT, i poza nim).

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.). Pismem z dnia 15 października 2004 r. (doręczonym dnia 19 pa ...

Gmina zwraca się z pytaniem dotyczącym możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i w podatku dochodowym od osób prawnych .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem Nr RF/60/2004 r z dnia 15 listopada 2004 r. (doręczon ...

Spółka komandytowa prowadzi działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czy korzystając z innych form pomocy publicznej Spółka nie traci prawa do zwolnienia podatkowego?

Przedstawiając stan faktyczny pisze Pan , iż jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej – spółki komandytowej, która przed dniem 1 stycznia 2001r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z powyższym w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych /Dz. U. Nr 123, poz. ...

Podatnik zwrócił się do organu z zapytaniem w sprawie możliwości odzyskania przez rolnika ryczałtowego - w systemie podatku VAT - podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu ciągnika sadowniczego, który to zakup ma być dofinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała Podatnika, że jeżeli podatek VAT może być odzyskany to dofinansowanie dotyczyć będzie ceny netto zakupu, w sytuacji przeciwnej ( gdy podatek VAT nie może być odzyskany) dofinansowanie dotyczyć będzie wartości brutto zakupu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 97, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 1 grudnia 2004r. (doręczonego dnia 22 grudnia 2004r.), uzupełnionego pismami z dnia 6 stycznia 2005r. (doręczonym dnia 6 stycznia 2005r.) oraz 17 stycznia 2005r. (doręczonym 17 stycznia 2005r.) o pisemną interpretację c ...

Gmina zwróciła się z zapytaniem w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w związku z realizacją inwestycji (remont budynku), stwarzającej warunki dla rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych i kulturalnych wsi. Gmina zamierza pokryć koszty tej inwestycji z funduszy (dofinansowania) z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku Nr PK.MW.0717/7/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. (doręczonego dnia 21 stycznia 2005 r.), uzupełnionego pismem Nr PK.MW.0717/7/1/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. (doręczonym dnia 21 lutego 2005 r.) o pisemną interpretację co do ...

Możliwość odliczenia podatku VAT przez Gminę przy realizacji inwestycji sfinansowanej w części ze środków unijnych.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r.,Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie Nr GK-0717/1/2005 z dnia 09.03.2005r., uzupełnionym pismem Nr GK-0717/5/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie udzielenia interpreta ...

Generowanie strony w 116 ms